ebook Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz - Adam Stefaniak

Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz

Komentarz szczegółowo omawia przepisy ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W najnowszym 14. wydaniu omówiono m.in. zasady: tworzenia i funkcjonowania wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym spółdzielni produkcji rolnej, kółek rolniczych, pracy oraz spółdzielni mieszkaniowych; nabycia i ustania członkostwa organów spółdzielni; zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń; odpowiedzialności odszkodowawczej członków rady nadzorczej i zarządu; zawierania umów o budowę lokalu; wykonywania zarządu nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową. W książce zostały uwzględnione najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z przepisów ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze obejmujące m.in.: uprawnienia kontrolne ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego wobec spółdzielni mieszkaniowych; nabycie i utratę członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej; rozliczanie wpływów i wydatków z funduszu remontowego; wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; rozliczanie się spółdzielni z właścicielami lokali ze środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu remontowym w razie powstania wspólnoty mieszkaniowej; sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnymi; zawieranie przez spółdzielnię z najemcami dawnych mieszkań zakładowych umów o przeniesienie własności lokalu. Adresaci:Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, sędziów oraz prokuratorów. Powinna być przydatna także spółdzielniom mieszkaniowym, członkom Krajowej Rady Spółdzielczej oraz spółdzielczych związków lustracyjnych.