ebook Osoba - cnota - wartość - Michał Kapias,Grzegorz Polok

Osoba - cnota - wartość

Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego

Tematyka niniejszej publikacji koncentruje się wokół zagadnień etyki nauczyciela akademickiego. Autorzy pochylają się nad aspektem moralności zawodu wykonywanego przez wykładowcę szkoły wyższej, w istocie swej nie różniącej się od etyki zawodów lekarza, biznesmena, prawnika, dziennikarza itp. Podkreślają pewną dualność statusu nauczyciela akademickiego, będącego równocześnie naukowcem i przewodnikiem mentalnym przyszłych adeptów określonej dziedziny. Na styku tych sfer działalności mogą pojawiać się różnego rodzaju rozterki natury etycznej, co okazuje się tym ważniejsze, że przywołane środowisko zawodowe cieszy się jednym z najwyższych poważań społecznych pod względem rzetelności, obiektywności czy darzonego zaufania. Rozważania dotyczą zagadnień etyki normatywnej prezentowanej w nurcie personalistycznym, które uzupełniane są prezentacją podstaw aretologicznych. Wśród rozdziałów niniejszej publikacji znajdują się cząstki zatytułowane: Człowiek fundamentem pedagogiki – zarys stanowisk historycznych, Podstawy etyki normatywnej, Teoria cnót kardynalnych oraz Wartości w życiu człowieka, które oddają zarys tematyczny niniejszej rozprawy. Formuła książki nie zamyka się w typowym układzie podręcznika, lecz stanowi przyczynek do dalszych rozważań nad etyką nauczyciela akademickiego oraz staje się zachętą do samodzielnych poszukiwań właściwych, moralnych rozwiązań dla omawianego zawodu. Poszukiwaniom tym przyświeca myśl wiodąca prezentowanych rozmyślań: „Istotą […] etycznego postępowania jest postrzeganie każdego człowieka jako bytu osobowego, względem którego jedyne słuszne postępowanie wynika z miłości do niego”.