ebook Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie - Marta Nowocień

Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie

Publikacja jest pierwszą na rynku pozycją, w której kompleksowo omówiono instytucję odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza oraz możliwość jej zaskarżenia. Autorka przedstawia ją z punktu widzenia praktyka, dotykając zagadnień zarówno z obszaru prawa materialnego, jak i procesowego, oraz uwzględniając ostatnie zmiany przepisów ją regulujących. W opracowaniu poruszono problemy wykładni historycznej i zawarto odniesienia do statusu prawnego notariusza jako jednego z podmiotów uczestniczących w postępowaniu. Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej porównano z klasycznym zażaleniem ujętym w Kodeksie postępowania cywilnego, analizie zostały również poddane przesłanki postępowania i jego przebieg. Adresaci: Książka jest skierowana do notariuszy, aplikantów notarialnych oraz sędziów rozpatrujących sprawy w omawianym zakresie.