ebook Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach -

Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu

Przedmiotem rozważań w niniejszej księdze są nowe koncepcje marketingu, zidentyfikowane przez Profesora Leszka Żabińskiego. Układ strukturalny publikacji wyznaczają osiągnięcia Profesora Leszka Żabińskiego w sferze metodologicznej. Profesor od wielu lat konsekwentnie zabiera głos w dyskusji nad tożsamością i naukowym statusem marketingu. Postuluje, by marketing w Polsce został zinstytucjonalizowaną dyscypliną naukową, o charakterze nauk stosowanych (praktycznych), w dziedzinie nauk ekonomicznych. Profesor proponuje, by tak wyodrębnioną dyscyplinę naukową nazywać nauką o marketingu i rynkach, co zaakcentowano w tytule tej księgi. Z kolei trzy specjalności naukowo-badawcze marketingu akademickiego zaproponowane przez Profesora, wyznaczają trzy części niniejszej księgi: specjalności (1) teoretyczno-metodyczne, (2) analityczno-opisowe oraz (3) normatywno-projektowe. W grupie specjalności teoretyczno-metodycznych Profesor Leszek Żabiński wymienia teorię i funkcjonowanie rynku, teorię zachowań konsumenta, teorię usług oraz teorię przedsiębiorstwa/organizacji. Do specjalności analityczno-opisowych Profesor zalicza analizę rynku oraz teorię systemów marketingowych. Natomiast w grupie specjalności normatywno-projektowych wyodrębnia badania marketingowe, służące konkretnym decyzjom organizacji, zarządzanie marketingowe i jego zastosowania w poszczególnych sektorach gospodarki lub w jej wyodrębnionych przekrojach przestrzennych (np. mezzo, międzynarodowym czy globalnym).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj