ebook Ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego - Justyna Sobiesiak-Czmuda

Ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego

Szukasz podręcznika do gramatyki z angielskiego, w którym znajdziesz wszystko, co potrzebne? Przed Tobą egzamin ósmoklasisty lub matura? Chcesz przypomnieć sobie wiedzę ze szkoły? A może angielski to coś nowego? Ten podręcznik to zestaw ćwiczeń, który nie tylko zawiera w sobie wymagania gramatyczne oparte na podstawie programowej do egzaminów po szkole podstawowej czy średniej, ale także swoją prostą, tabelaryczną formą idealnie nadaje się do kopiowania. Zawarte w nim odpowiedzi będą doskonałą pomocą dla uczących się samodzielnie. O autorce: Nazywam się Justyna Sobiesiak - Czmuda i jestem tłumaczem oraz lektorem języka angielskiego. Posiadam ugruntowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą szeroko pojętej gramatyki i słownictwa. Nieustannie się douczam, posiadam też bogatą bibliotekę podręczników kierunkowych. Ukończyłam filologię angielską z tytułem magistra ze specjalizacją tłumaczeniową, posiadam też potwierdzone przygotowanie pedagogiczne. Języka angielskiego uczę od 2001 roku. Co znajdziesz w ebooku? Część 1 – czasy gramatyczne PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINUOUS PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS STATIVE VERBS PAST SIMPLE Was & Were Czasowniki regularne Czasowniki nieregularne Czasowniki regularne i nieregularne PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE vs PAST CONTINUOUS USED TO & WOULD Określanie regularnych czynności przeszłych USED TO, WOULD & PAST SIMPLE PRESENT PERFECT PRESENT PERFECT vs PAST SIMPLE PRESENT PERFECT vs PAST SIMPLE vs PAST CONTINUOUS PRESENT PERFECT CONTINUOUS PRESENT PERFECT vs PRESENT PERFECT CONTINUOUS PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS vs PRESENT PERFECT PRESENT TENSES PAST PERFECT PAST SIMPLE vs PAST PERFECT PAST PERFECT CONTINUOUS PAST PERFECT vs PAST PERFECT CONTINUOUS PAST SIMPLE vs PAST CONTINUOUS vs PAST PERFECT PAST TENSES FUTURE SIMPLE TO BE GOING TO FUTURE SIMPLE vs TO BE GOING TO FUTURE CONTINUOUS FUTURE SIMPLE vs FUTURE CONTINUOUS FUTURE PERFECT FUTURE PERFECT CONTINUOUS FUTURE PERFECT vs FUTURE PERFECT CONTINUOUS WYRAŻANIE PRZYSZŁOŚCI POWTÓRZENIE CZASÓW Część 2 – Części mowy RZECZOWNIKI / NOUNS Liczba mnoga rzeczowników / Countable nouns Rzeczowniki niepoliczalne / Uncountable nouns Wyrażanie ilości / Quantifiers Rzeczowniki złożone / Compound nouns Rzeczowniki męskie i żeńskie / Gender of nouns ZAIMKI / PRONOUNS Zaimki wskazujące / Demonstrative pronouns Zaimki osobowe / Personal pronouns Zaimki dopełnieniowe / Object pronouns Zaimki osobowe i dopełnieniowe / Subject and object pronouns Przymiotniki dzierżawcze / Possesive adjectives Zaimki dzierżawcze / Possesive pronouns Zaimki i przymiotniki dzierżawcze / Possesive pronouns and adjectives Zaimki emfatyczne (zwrotne) / Reflexive pronouns Zaimki osobowe, dopełnieniowe, dzierżawcze, emfatyczne oraz przymiotniki dzierżawcze Zaimki nieokreślone / Indefinite pronouns DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI / SAXON GENITIVE PRZYMIOTNIKI / ADJECTIVES Stopniowanie przymiotników / Gradation of adjectives Porównania z przymiotnikami / Comparison of adjectives Kolejność przymiotników / Order of adjectives PRZYSŁÓWKI / ADVERBS Tworzenie przysłówków / Forming adverbs Stopniowanie przysłówków / Gradation of adverbs PRZYMIOTNIKI I PRZYSŁÓWKI / ADJECTIVES & ADVERBS Adjectives and Adverbs after Linking Verbs / Przymiotniki i przysłówki po czasownikach łączących So, Such a/an How, What a/an Too, Enough PRZEDIMKI / ARTICLES A, An, The, Brak przedimka / A, An, The, No article SPÓJNIKI / CONJUNCTIONS And, Or, So, But, Because, If, Unless, While, When, After, Before Before, After, Till, Until, When, While, As soon as, Although ,Though , However, In Spite of, Despite On condition that, Supposing, Providing, Provided that, As if, As though, In case (of), Unless, As long as CZASOWNIKI FRAZOWE (ZŁOŻONE) / PHRASAL VERBS WYRAŻENIA PRZYIMKOWE / PREPOSITIONAL PHRASES Przyimki czasu (In, On, At) / Prepositions of Time (In, On, At) Przyimki z rzeczownikami / Prepositions with nouns Przyimki z przymiotnikami / Prepositions with adjectives Przyimki z czasownikami / Prepositions with verbs Wyrażenia zaczynające się od przyimków / Phrases starting with prepositions CZĘŚĆ 3 – Gramatyka TRYBY WARUNKOWE / CONDITIONALS Zerowy tryb warunkowy / Zero Conditional Pierwszy tryb warunkowy / First Conditional Zerowy i Pierwszy tryb warunkowy / Zero & First Conditional Drugi tryb warunkowy / Second Conditional Pierwszy i Drugi tryb warunkowy / First & Second Conditional Zerowy, Pierwszy i Drugi tryb warunkowy / Zero, First & Second Conditional Trzeci tryb warunkowy / Third Conditional Pierwszy, Drugi i Trzeci tryb warunkowy / First, Second & Third Conditional Unless Mieszane tryby warunkowe, Typy 2-3 i 3-2 / Mixed Conditionals, 2-3 & 3-2 Types Zdania czasowe / Future Time Clauses STRONA BIERNA / PASSIVE VOICE 8 SP – Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Czasowniki modalne Wszystkie czasy Podwójne dopełnienie w stronie biernej Have something done Bezosobowa strona bierna / Impersonal passive Transformacje ze stroną bierną / Passive Voice Transformations MOWA ZALEŻNA / REPORTED SPEECH Pytania pośrednie / Indirect Questions Twierdzenia w mowie zależnej / Statements in Reported Speech Pytania w mowie zależnej / Questions in Reported Speech Rozkazy i prośby w mowie zależnej / Commands and Requests in Reported Speech Wszystkie formy w mowie zależnej / All Forms in Reported Speech PYTANIA O PODMIOT I DOPEŁNIENIE / SUBJECT AND OBJECT QUESTIONS PYTANIA ROZŁĄCZNE / QUESTION TAGS CZASOWNIKI MODALNE / MODAL VERBS Teraźniejsze czasowniki modalne / Present Modals Przeszłe czasowniki modalne / Past Modals Teraźniejsze i przeszłe czasowniki modalne / Present & Past Modals RZECZOWNIK ODCZASOWNIKOWY I BEZOKOLICZNIK / GERUND & INFINITIVE ZDANIA WZGLĘDNE (PRZYDAWKOWE) / RELATIVE CLAUSES Przyimki w zdaniach względnych / Prepositions in Relative Clauses TRYB ŁĄCZĄCY / UNREAL PRESENT & PAST I wish, If only Would rather, (Would) prefer, Would sooner, Had better (High) time, As if, As though Transformacje z trybem łączącym. INWERSJA STYLISTYCZNA / STYLISTIC INVERSION