ebook Modelowanie mechanizmów zarządzania ruchem w wielousługowych sieciach komórkowych - Piotr Zwierzykowski

Modelowanie mechanizmów zarządzania ruchem w wielousługowych sieciach komórkowych

Wraz z rozwojem sieci komórkowych i wzrostem ich zaawansowania technologicznego pojawiła się potrzeba opracowania metod umożliwiających efektywne szacowanie pojemności ruchowej sieci. Wprowadzenie zaawansowanych mechanizmów zarzadzania ruchem oznacza konieczność opracowania nowych lub modyfikacji istniejących metod modelowania interfejsów sieci komórkowej. Monografia została poświęcona konstrukcji analitycznych modeli wielousługowych systemów komórkowych uwzględniających zarówno mechanizmy zarzadzania ruchem stosowane w interfejsach sieci dostępowej, jak i możliwość obsługi mieszaniny ruchów o różnych właściwościach i różnych wymaganiach jakościowych. Do najważniejszych rezultatów badan przedstawionych w monografii można zaliczyć opracowanie modeli analitycznych systemów wielousługowych, w których zastosowano następujące mechanizmy zarzadzania ruchem: mechanizm priorytetyzacji wszystkich lub wybranych klas ruchu, mechanizm kompresji bezprogowej, mechanizm jednokierunkowej kompresji progowej, mechanizm dwukierunkowej kompresji progowej oraz mechanizm wielokrotnej histerezy zgłoszeń .W pracy zaproponowano również metody wyznaczania prawdopodobieństwa blokady w wielousługowych sieciach komórkowych z połączeniami rozgałęzionymi. Efektywność zaproponowanych metod modelowania systemów wielousługowych z mechanizmami zarzadzania ruchem została zweryfikowana symulacyjnie. Przeprowadzone eksperymenty symulacyjne potwierdziły dokładność wyników obliczeń uzyskanych na podstawie przedstawionych metod analitycznych.