ebook Meritum Prawo spółek, tom I i II - Andrzej Kidyba

Meritum Prawo spółek, tom I i II

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej akcyjnej, ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek. W odróżnieniu od dostępnych na rynku komentarzy, monografii, podręczników na ten temat, opracowanie ma charakter praktyczny i kompleksowy. Dlatego też autorzy unikają prezentacji różnych stanowisk doktryny, a jeżeli zostało to uczynione, to przede wszystkim ze względu na wagę problemu czy trudności w jednoznacznym jego rozstrzyganiu. Ograniczono również do minimum liczbę odniesień do literatury. W przedstawieniu danego tematu zwraca się uwagę na to, co jest ważne zdaniem autora, podawane są przykłady prawidłowego zastosowania przepisów w praktyce, czytelne podsumowanie poprzez podanie konkretnej podstawy prawnej, reprezentatywnego aktualnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku oraz wykazu istotnych pozycji literatury. Na uwagę zasługują także zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów. Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą również: układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty; zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem; wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające w szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się w innym miejscu publikacji; dzięki temu uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji; liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady, ilustrujące stosowanie danej regulacji; uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem „WAŻNE”; szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu; przyjazna dla czytelnika szata graficzna i zakładki. Nowości w 7. wydaniu „Meritum. Prawo spółek” to m.in.: prosta spółka akcyjna, w tym: zastosowanie przy stosunkowo niskich wymaganiach dotyczących założenia i funkcjonowania PSA, specyfika PSA na tle spółek kapitałowych, szczegółowe omówienie: od czynności wymaganych dla powstania PSA, przez specyfikę kapitału akcyjnego tego rodzaju spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, organy PSA, emisja akcji, rozwiązanie i likwidacja PSA, w tym uproszczone (nielikwidacyjne) rozwiązanie PSA, po odpowiedzialność cywilnoprawną (odszkodowawczą) wobec spółki – osób związanych z procesem tworzenia spółki oraz wynikająca z nienależytego wykonywania obowiązków przez członków organów PSA, odpowiedzialność członków zarządu – podatkowa, za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; obszerne omówienie dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 9.02.2022 r. – przepisów, które weszły w życie z dniem 13.10.2022 r., czyli tzw. prawa holdingowego: definicja pojęcia grupy spółek – ze spółką dominującą i spółką zależną, instytucja tzw. wiążącego polecenia (kompetencja, forma, skutki), szczególna rola (kompetencje) spółki dominującej , przymusowy wykup udziałowców (z 25% udziałami); spółka akcyjna i PSA – odpowiedzialność członków zarządu (oraz byłych członków zarządu, pełnomocnika, dyrektorów PSA w organizacji, likwidatorów spółki) za zaległości podatkowe spółka akcyjna – ulga podatkowa na dokonanie pierwszej publicznej emisji akcji zmiany w CIT dotyczące spółki akcyjnej (w szczególności wkładów niepieniężnych) spółka z o.o. – szczegółowe omówienie odnośnych uregulowań noweli z 9.02.2022 r., w tym: obowiązek lojalności członków zarządu (nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa), nowe obowiązki rady nadzorczej wprowadzone nowelą z lutego br., m.in.: sporządzania sprawozdania z działalności rady za poprzedni rok obrotowy, doprecyzowanie zasad zwoływania i odbywania posiedzeń rady (m.in. określenie minimalnej częstotliwości odbywania posiedzeń, dopuszczalność podejmowania uchwał nieprzewidzianych w porządku obrad posiedzenia rady).