ebook Legalność jako kryterium sądowej kontroli decyzji administracyjnych - Dawid Gregorczyk

Legalność jako kryterium sądowej kontroli decyzji administracyjnych

Publikacja przedstawia kompleksową analizę pojęcia legalności w kontekście kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne. Rozważania zawarte w książce podzielono na dwie części. W pierwszej autor szeroko omawia problematykę związania administracji prawem podczas wydawania decyzji administracyjnych. W drugiej natomiast przedstawia prawne podstawy kontroli decyzji administracyjnej przez sądy administracyjne. W książce omówione zostały takie zagadnienia jak: definicja i zakres pojęcia legalności, modele stosowania prawa administracyjnego przez sądy administracyjne, zakres luzu decyzyjnego organów administracyjnych, zagrożenia wynikające z odmiennego rozumienia pojęcia legalności przez administrację i kontrolujące ją sądy. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzone ustawą z 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. poz. 935), które weszły w życie 1 czerwca 2017 r.Jest to pierwsza publikacja na rynku, która ukazuje temat legalności sądowej kontroli administracji z wielu perspektyw, odwołując się do dogmatyki, orzecznictwa, a także doktryny prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla profesjonalnych uczestników postępowania sądowoadministracyjnego: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, doradców podatkowych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej.