ebook Language, Culture, Literature Intertwined -

Language, Culture, Literature Intertwined

The Swahili Perspective

Swahili is recognized as an important international language and ranks first among African languages taught to foreigners. This publication presents Swahili in its cultural setting by discussing selected issues pertaining to social values reflected in language usage and literary tradition, as well as issues of modern terminology and pragmatics. All contributions contain original and novel proposals, showing that the interdependence between language and culture can take many forms and can be analyzed from various perspectives. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). ****** Powiązane języki, kultura i literatura. Perspektywa suahili Suahili jest uznawany za ważny język międzynarodowy i zajmuje pierwsze miejsce wśród języków afrykańskich, których uczą się obcokrajowcy. Autorzy prezentują suahili w jego kontekście kulturowym, omawiając wybrane zagadnienia dotyczące wartości społecznych odzwierciedlonych w użyciu języka i tradycji literackiej, a także zagadnienia współczesnej terminologii i pragmatyki. Wszystkie teksty zawierają oryginalne i nowatorskie tezy pokazujące, że współzależności między językiem a kulturą mogą przybierać różne formy i można je analizować z wielu perspektyw. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).