ebook Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych - Beata Bińkowska-Artowicz

Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych

Książka jest jedynym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem prawniczym dotyczącym systemu wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych - zarówno informacji kredytowej, jak i gospodarczej. Monografia zawiera szczegółową analizę kompetencji, uprawnień i obowiązków podmiotów uczestniczących w systemie (dłużnika, wierzyciela, podmiotu zapytującego oraz podmiotów prowadzących rejestry informacyjne). Przedstawia porównanie systemu polskiego z trzema odmiennymi przykładami modeli wymiany informacji we Francji, Niemczech i na Łotwie. Autorka analizuje poszczególne aspekty prawne w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych. Szczególnie interesujący dla czytelników będzie rozdział poświęcony konsekwencjom wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych.Wykaz skrótów 9 Wstęp 15 Rozdział I Informacja 19 1. Pozaprawne pojęcie informacji 19 1.1. Cechy informacji 23 1.2. Dostęp do informacji - zagrożenia i ochrona 31 2. Informacja w prawie 42 2.1. Informacja publiczna 55 2.2. Rejestry publiczne 60 2.3. Informacja o zobowiązaniach pieniężnych 70 3. Podsumowanie 72 Rozdział II Informacja gospodarcza 76 1. Podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych stanowiących informację gospodarczą 89 1.1. Biuro informacji gospodarczej 94 1.1.1. Charakter prawny reglamentacji działalności gospodarczej prowadzonej przez biura informacji gospodarczej 95 1.1.2. Biuro informacji gospodarczej jako administrator danych osobowych 112 2. Prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających informacje gospodarcze 119 3. Zasady przetwarzania informacji gospodarczych 136 4. Podsumowanie 157 Rozdział III Informacja kredytowa 162 1. Informacja kredytowa jako wyjątek od ustawowej zasady tajemnicy bankowej 163 2. Cel instytucji tworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 pr. bank. 178 3. Zasady przetwarzania danych składających się na informację kredytową 190 3.1. Zakres podmiotowy 191 3.2. Zakres przedmiotowy 199 3.4. Zakres czasowy 210 4. Wymiana informacji pomiędzy podsystemami 213 5. Podsumowanie 217 Rozdział IV Regulacje wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych w wybranych państwach Unii Europejskiej 222 1. Francja 223 2. Niemcy 229 3. Łotwa 235 4. Podsumowanie 238 Rozdział V Konsekwencje wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych 241 1. Wymiana informacji o zobowiązaniach pieniężnych w kontekście prawa do prywatności 241 1.1. Przesłanki uprawnionego dostępu do informacji o zobowiązaniach pieniężnych 245 1.2. Gwarancje prawnej ochrony podmiotów, których dotyczy informacja 253 1.2.1. Odpowiedzialność administracyjna 253 1.2.2. Odpowiedzialność karna 255 1.2.3. Odpowiedzialność cywilna 257 2. Wymiana informacji o zobowiązaniach pieniężnych w kontekście uczestników obrotu gospodarczego 261 2.1. Sytuacja dłużnika rzetelnego 262 2.2. Sytuacja dłużnika nierzetelnego 267 2.3. Sytuacja wierzyciela 270 2.4. Funkcje rejestrów informacji o zobowiązaniach pieniężnych 278 2.5. Znaczenie wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych dla pozostałych uczestników obrotu gospodarczego 282 3. Podsumowanie 285 Wnioski 289 Bibliografia 295 Wykaz aktów prawnych 311 Wykaz orzeczeń 317 Inne źródła 321

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj