ebook Fuera de lugar: Cuerpos (in)tangibles en las culturas minorizadas de la península Ibérica -

Fuera de lugar: Cuerpos (in)tangibles en las culturas minorizadas de la península Ibérica

Literatura, Cine y Arte

Nie na miejscu: ciała (nie)namacalne w kulturach mniejszościowych Półwyspu Iberyjskiego. Literatura, kino i sztuka Odnosząc się do kultur katalońskiej, galisyjskiej, baskijskiej oraz mirandyjskiej, autorzy tomu podejmują próbę zbadania, jak w literaturze, kinie i sztukach plastycznych tych kręgów kulturowych wygląda konceptualizacja inności, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cielesności. Analizują sposoby, jakich kultury mniejszości używają przy konstruowaniu kategorii Innego i tworzeniu – w odniesieniu do tej kategorii – własnych tożsamości. Zastanawiają się nad tym, jak kultury dominujące (odpowiednio: hiszpańska i portugalska) wpisują inność w kultury mniejszości. Badają także wartości przypisywane Innemu i to, jak przejawiają się one poprzez ciało, z uwzględnieniem obu perspektyw. Wreszcie przyglądają się obszarom inności wpisanym w tożsamości katalońską, galisyjską, baskijską i mirandyjską, ich możliwym wariantom oraz wielowymiarowemu charakterowi. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ****** Este volumen pretende investigar cómo la literatura, el cine y el arte catalán, gallego, vasco y mirandés conceptualizan, desde un enfoque corporal, la alteridad. Los artículos que en él se recogen estudian cómo se construye al Otro desde la perspectiva de las culturas minorizadas y cómo en referencia a este Otro se crean identidades propias. Por otra parte, también se reflexiona sobre cómo las culturas dominantes (la espanola y la portuguesa, respectivamente) inscriben la otredad en las culturas minorizadas. Asimismo, se examinan los valores que se atribuyen al Otro y cómo se manifiestan a través del cuerpo desde ambas perspectivas y qué áreas de alteridad se enmarcan en las identidades catalana, gallega, vasca y mirandesa, sus posibles variantes y su carácter pluridimensional. La publicación tiene la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Polonia (CC BY 3.0 PL) (licencia completa disponible en: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ****** Out of place: (in)tangible bodies in the minority cultures of the Iberian Peninsula. Literature, Cinema and Art This volume aims to research how Catalan, Galician, Basque and Mirandese literature, cinema and art conceptualize alterity with a focus on the corporeal. The articles explore how the Other is constructed from the perspective of minority culture and how their own identities are created in reference to this Other. Furthermore, the authors reflect on how the dominant cultures (Spanish and Portuguese, respectively) inscribe otherness in minority cultures. They also examine the values attributed to the Other and how they manifested themselves through the body from both perspectives, they look at areas of alterity framed in the Catalan, Galician, Basque and Mirandese identities, their possible variants and their multidimensional character. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Mgr Magdalena Anna Gajewska (ORCID 0000-0001-7126-9179) - doktorantka w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała filologię iberyjską oraz etnologię i antropologię kulturową na UW. Jej zainteresowania skupiają się wokół reinterpretacji baskijskiego folkloru we współczesnym kinie. Mgr Aitor Arruza Zuazo (ORCID 0000-0003-3139-8042) - od 2001 roku pracownik Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Deusto, akredytowany przez Oficjalną Szkołę Języków Bilbao jako nauczyciel języka baskijskiego i hiszpańskiego. W 2019 roku podjął studia doktoranckie z tematyki polskiej antropologii i kultury Basków. Dr Ana Garrido González (ORCID 0000-0002-4978-8498) - od 2010 roku pracownik Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła filologię na Uniwersytecie w Santiago de Compostela. Jego badania koncentrują się wokół tematyki emigracji i wygnania w literaturze, teorii emocji, gender studies i krytyki feministycznej. Prezes AIEG i kierownik Ośrodka Studiów Galicyjskich na UW. W 2020 roku otrzymała nagrodę Xohana Torres Essay Award dla Da viúva de vivo a Muller navigator.