ebook Zobowiązania masy upadłości - Bartosz Sierakowski

Zobowiązania masy upadłości

W książce omówiono charakter prawny instytucji zobowiązań masy upadłości oraz jej wpływ na wszczęcie i przebieg postępowania upadłościowego. Poruszono m.in. takie zagadnienia jak: sposób ustalania i zaspokajania zobowiązań masy upadłości, zobowiązania z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, czas powstania zobowiązania a jego kwalifikacja do kategorii zobowiązań masy upadłości, niedopuszczalność prowadzenia egzekucji z masy upadłości, ubóstwo masy upadłości i jego skutki na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości i w trakcie postępowania upadłościowego, wynagrodzenie syndyka, zastępcy syndyka oraz wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli, a także wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty postępowania upadłościowego niebędące zobowiązaniami masy upadłości (wydatki obciążające wierzycieli),przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego, ocena efektywności postępowań upadłościowych. Tytułowe zagadnienie zostało przedstawione w ujęciu historycznoprawnym, teoretycznym (w odniesieniu do obecnej regulacji), praktycznym (poprzez analizę orzecznictwa sądów upadłościowych) oraz z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (w książce przedstawiono oraz oceniono wyniki badań aktowych nad zjawiskiem zobowiązań masy upadłości). Publikacja jest przeznaczona dla praktyków prawa upadłościowego, w szczególności sędziów i referendarzy sądowych orzekających w wydziałach upadłościowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz radców prawnych i adwokatów.