ebook Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania - Opracowanie zbiorowe,praca zbiorowa

Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania

"Umowa o pracę rozwiązuje się za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia lub z upływem czasu, na który była zawarta. W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę pracodawcę obowiązują liczne obowiązki i sformalizowana procedura. Umowę o pracę najczęściej rozwiązuje się za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy powinno być dokonane na piśmie, a w razie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony złożonego przez pracodawcę, powinien on podać przyczynę wypowiedzenia. Strony umowy obowiązuje także okres wypowiedzenia, po upływie którego umowa zostanie rozwiązana. Umowa o pracę może zostać rozwiązana na podstawie szczególnych aktów prawnych. W razie jej rozwiązania z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podstawą rozwiązania może być ustawa o zwolnieniach grupowych. Dotyczy to pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Inną ustawą umożliwiającą rozwiązywanie umów o pracę w szczególny sposób jest tzw. tarcza antykryzysowa. Na jej podstawie możliwe będą – po wydaniu rozporządzenia wykonawczego regulującego cięcia etatów – zwolnienia w jednostkach sektora budżetowego, np. w Kancelarii Premiera, ministerstwach, urzędach wojewódzkich i urzędach podporządkowanych premierowi i poszczególnym ministrom. W takich przypadkach nie będą miały zastosowania przepisy o zwolnieniach grupowych. Zwolnienia nie obejmą jednak m.in. dyrektorów generalnych urzędów, kierowników czy głównych księgowych jednostek. Ponadto przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiają pracodawcom spoza sfery budżetowej, dotkniętym skutkami pandemii COVID-19, obniżenie kosztów związanych z rozwiązaniem stosunków pracy. "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj