Przełomowe technologie informatyczne w prawie prywatnym międzynarodowym

Monografia autorstwa Marka Świerczyńskiego pt. Przełomowe technologie informacyjne w prawie prywatnym międzynarodowym to dogłębna analiza wybranych aspektów prawa prywatnego międzynarodowego w świetle innowacji technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, cloud computing, blockchain i wirtualne światy. Szczególny nacisk położono na rosnące znaczenie narzędzi legal tech dla praktyki stosowania norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego.

Celem analizy jest zrozumienie, jak dziedzina prawa prywatnego międzynarodowego adaptuje się do innowacji technologicznych, jaka jest spójność prawa prywatnego międzynarodowego UE w odniesieniu do ustalania prawa właściwego dla zdarzeń prawnych związanych z przestrzenią cyfrową oraz w jaki sposób ustawodawca europejski reaguje na wyzwania ery informacyjnej i zmian technologicznych charakterystycznych dla czwartej rewolucji przemysłowej.

Celem prowadzonej przez Autora analizy jest próba odpowiedzi na pytania:

  • W jaki sposób nauka prawa prywatnego międzynarodowego postrzega i adaptuje się do innowacji technologicznych?
  • Jak spójne jest unijne prawo prywatne międzynarodowe, gdy chodzi o ustalanie prawa właściwego dla zdarzeń prawnych związanych z cyfrową przestrzenią?
  • Jakie działania podejmuje ustawodawca unijny w odpowiedzi na wyzwania ery informacji i dynamiczne zmiany technologiczne charakterystyczne dla czwartej rewolucji przemysłowej?
  • Czy możliwe jest opracowanie skutecznych środków kolizyjnoprawnych na współczesne wyzwania technologiczne?

Publikacja zawiera szeroką prezentację problemów badawczych oraz najnowszych projektów kodyfikacyjnych, analizę prawa w przypadku deliktów z uwzględnieniem regulacji unijnych, omówienie narzędzi legal tech, technologii blockchain, a w tym inteligentnych kontraktów (np. lex cryptographica). Kwestie techniczne omawianych narzędzi zostały ograniczone przez Autora do niezbędnego minimum, aby móc przedstawić prawne aspekty zagadnienia.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zainteresowanych tematyką nowych technologii, ich aspektów prawnych, które na dzień dzisiejszy przysparzają wiele problemów teoretycznych.