ebook My niewidzialni - Peter Oliver Loew

My niewidzialni

Autor prezentuje historię Polaków w Niemczech: traktuje o dziejach polskiej imigracji, a także o historycznych mniejszościach polskich na terenie Niemiec, poczynając od średniowiecza aż do współczesności. Polacy od stuleci stanowili część społeczeństwa niemieckiego, jednak dopiero po rozbiorach stali się dużą mniejszością w Królestwie Pruskim. Wkrótce przemiany społeczno-ekonomiczne uruchomiły procesy migracji, w wyniku których między początkiem XIX w. a czasami obecnymi osiem milionów Polaków przeniosło się na tereny, gdzie przeważała ludność niemieckojęzyczna. Dziś Polacy – druga co do wielkości grupa mniejszościowa w Niemczech – tworzą bardzo zróżnicowaną społeczność. Są wśród nich wysiedleńcy i późni wysiedleńcy, którzy nie przyznają się do tożsamości polskiej, a jednak w domu mówią po polsku – nierzadko w gwarze śląskiej. Są też wysiedleńcy, którzy chcą jak najszybciej zintegrować się ze społeczeństwem niemieckim oraz tacy, którzy starają się pozostać Polakami. Są ludzie, którzy emigrowali z powodów ekonomicznych lub politycznych – część z nich ma obywatelstwo polskie, a część niemieckie. Co roku do Niemiec przybywają setki tysięcy polskich robotników sezonowych. Równolegle żyją tam potomkowie ludzi, których rzuciła do Niemiec II wojna światowa, a także migranci zarobkowi z czasów przedwojennych. Peter Oliver Loew podjął próbę naszkicowania całościowego obrazu, mimo oczywistych problemów metodycznych związanych zarówno z niejednoznacznością określeń Niemcy i Polacy, jak i z pojęciem mniejszości. The author presents the history of Poles in Germany: it deals with the history of Polish immigration, as well as the historical Polish minorities in Germany, from the Middle Ages to the present day. Poles have been a part of German society for centuries, but only after the partitions did they become a large minority in the Kingdom of Prussia. Soon, socio-economic changes triggered migration processes, as a result of which, between the beginning of the 19th century and sometimes today, eight million Poles moved to areas where the majority of the German-speaking population was. Today, Poles - the second largest minority group in Germany - form a very diverse community. Among them there are displaced persons and late displaced persons who do not admit to their Polish identity, and yet speak Polish at home - often in Silesian dialect. There are also displaced persons who want to integrate with German society as quickly as possible and those who try to remain Poles. There are people who emigrated for economic or political reasons - some of them have Polish citizenship, and some German. Hundreds of thousands of Polish seasonal workers come to Germany every year. At the same time, there are descendants of people who were thrown to Germany by the Second World War, as well as economic migrants from the pre-war period. Peter Oliver Loew attempted to sketch the overall picture, despite the obvious methodological problems related both to the ambiguity of the terms Germans and Poles, and to the concept of minorities.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj