ebook Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 4 -

Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 4

Niniejszy tom studiów i materiałów poświęcony został szeroko rozumianej problematyce lwowskiej, dziejom instytucji i stowarzyszeń oraz losom zbiorowym i indywidualnym mieszkańców Lwowa i osób związanych z tym miastem, które wniosły wkład w jego rozwój na różnych płaszczyznach życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Wydawnictwo zawiera 12 tekstów autorstwa polskich i ukraińskich historyków, zajmujących się dziejami Lwowa i Galicji. Zbiór studiów i materiałów otwierają artykuły biograficzne poświęcone znanym lwowskim muzealnikom: Stanisławowi Zarewiczowi, kustoszowi Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, oraz Łucji Charewiczowej, uczennicy Jana Ptaśnika, badaczce dziejów Lwowa i historii kultury, mającej znaczący dorobek z tego zakresu. Zarówno ten tekst, jak i kolejne dotyczą tematyki lwowskiego środowiska uniwersyteckiego, z którym związana jest postać Adama Roberta Fischera, etnografa i etnologa, romanisty, bibliotekarza i bibliografa, kustosza Biblioteki Ossolineum i profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza, oraz Mieczysława Ziemnowicza – pedagoga i docenta w tej uczelni. Odrębne studium w niniejszym wydawnictwie poświęcono biografii ukraińskiego archeologa Igora Swiesznikowa, związanego ze Lwowem w czasie studiów. Do interesujących zagadnień omówionych w tomie należą rozważania nad lwowską dydaktyką historii od końca XIX do lat trzydziestych XX w., do rozwoju której wkład wnieśli m.in. Ludwik Finkel, Stanisław Sobiński, Kaziemierz Sochaniewicz. Kolejny tekst wpisuje się w studia nad tematyką kobiecą, czego przykładem jest omówienie różnych form aktywności Ligi Kobiet Polskich we Lwowie w latach dwudziestych XX w. Na lata dwudzieste i trzydzieste XX stulecia przypadła także działalność powołanego we Lwowie w 1928 r. Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich. Charakterystyka wydawniczej i naukowej aktywności członków tego towarzystwa przedstawiona została w kolejnym artykule. Odrębnym zagadnieniem podjętym w tym tomie przez ukraińską badaczkę jest tematyka dotycząca dziejów Instytutu Stauropigialnego we Lwowie, charakterystyki jego środowiska, struktury i organizacji. Tę część studiów zamyka szkic przybliżający lwowskie związki Wacława Olszewicza, bibliotekarza, krajoznawcy i kustosza lwowskiego Ossolineum w okresie II wojny światowej. Odrębną grupę tekstów w niniejszym wydawnictwie stanowią opracowania materiałów źródłowych, mające dość istotne znaczenie dla dalszych badań nad problematyką lwowską, które pochodzą ze zbiorów lwowskich i londyńskich. W pierwszym przypadku chodzi o archiwalia z Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego dotyczące powołania Katedry Psychologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza i jej obsady w okresie międzywojennym. Natomiast w drugim opracowaniu opublikowane zostały wybrane dokumenty z archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Władysława Sikorskiego w Londynie, mające dużą wartość dla analizy polityki Rosjan na terenie województwa lwowskiego we wrześniu 1939 r.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj