ebook Dyskurs i jego odmiany -

Dyskurs i jego odmiany

Publikacja gromadzi teksty przedstawicieli zróżnicowanego pod względem metodologicznym i problemowym nurtu badań nad dyskursem w Polsce. Autorzy poszczególnych artykułów zarówno rozważają istotne zagadnienia teoretyczne, jak i dają obraz różnych odmian dyskursu publicznego, zwłaszcza instytucjonalnych (urzędowy, religijny, edukacyjny, terapeutyczny, turystyczny), wspólnot ideologicznych, etnicznych i kulturowych, oraz bogato reprezentowanego w tomie dyskursu medialnego. Interesująco wypadła – obrana w kilku artykułach – perspektywa oglądu śledząca sposoby aktualizowania tego samego zagadnienia w różnych mediach i przez różne wspólnoty dyskursu. Wiele miejsca w opracowaniu poświęca się problematyce teoretycznej (sposobom podziału przestrzeni komunikacji publicznej, metodom analizy dyskursu czy wreszcie kontekstom badawczym, które metody analizy dyskursu otwierają i z którymi się splatają). Książka zainteresuje nie tylko specjalistów, wywodzących się z różnych środowisk i tradycji badawczych dyskursu, ale wszystkich pragnących pogłębić swą wiedzę o regułach, normach, strategiach komunikacyjnych, którymi kierują się aktorzy dyskursu publicznego.Spis treści Wprowadzenie (Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek) / 9 Część pierwsza Mapy, sieci, konstelacje — techniki reprezentacji przestrzeni dyskursu Stanisław Gajda Współczesna polska przestrzeń dyskursywna / 15 Bożena Witosz Czy potrzebne nam typologie dyskursu? / 22 Irena Szczepankowska Konstelacja dyskursów związanych tematycznie i funkcjonalnie ze sferą prawa — próba typologii / 31 Część druga Dyskursy instytucjonalne — odmiany, przemiany i translokacje Mariusz Rutkowski Dyskurs urzędowy w ramach dyskursu instytucjonalnego / 43 Ewa Malinowska Dyskurs urzędowy w mediach elektronicznych / 54 Jolanta Nocoń Dyskurs edukacyjny w Internecie / 62 Maria Wojtak O dyskursie religijnym, jego osobliwościach i przeobrażeniach / 71 Katarzyna Wyrwas Opowiadanie w dyskursie homiletycznym. Uwagi wstępne / 86 Ewa Ficek Językowe manifestacje dyskursu terapeutycznego (na wybranych przykładach) / 95 Beata Duda Współczesny flâneur? Postać spacerowicza w dyskursie turystycznym / 103 Część trzecia Dyskursy wspólnot ideologicznych, etnicznych i kulturowych Katarzyna Kłosińska Opozycja jako podstawowe tworzywo dyskursów politycznych / 113 Irena Kamińska-Szmaj U źródeł politycznego dyskursu dominującego w czasach PRL / 121 Marzena Makuchowska Kreacyjny charakter dyskursów o aborcji / 132 Bernadetta Ciesek Relacje interdyskursywne w przestrzeni dyskursu feministycznego / 146 Janina Labocha Zaolziański dyskurs tożsamości etnicznej / 156 Iwona Wowro Regionalny dyskurs humorystyczny na przykładzie śląskich i góralskich dowcipów o małżeństwie / 166 Część czwarta Dyskursy medialne i dyskursy w mediach Bogusław Skowronek Dyskurs filmowy jako odmiana dyskursu medialnego / 189 Beata Grochala Charakterystyka medialnego dyskursu sportowego / 200 Iwona Loewe Logowizualność, czyli słowo pisane w dyskursie telewizyjnym / 210 Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz Kategoria nadawcy w telewizyjnym dyskursie politycznym / 224 Marta Smykała Boso przez świat (według blondynki), podróże kulinarne i z żartem, pieprz, wanilia i losy kobiet na krańcu świata, czyli o zmianie form relacjonowania podróży na podstawie wybranych audycji radiowych i programów telewizyjnych / 234 Barbara Bogołębska Przenikanie się dyskursów dziennikarskich i medialnych / 244 Grażyna Habrajska Dyskurs publicystyczny. Moduły informacyjne w procesie interpretacji tekstu / 254 Maria Krauz Hiperstruktura, klastry tekstów czy dyskurs krytyczny — recenzja prasowa w grupie tekstów towarzyszących / 261 Część piąta Dyskursy o... — temat jako wyznacznik dyskursu Łukasz Kumięga Odmiany dyskursu o gentryfikacji. Studium przypadku z perspektywy krytycznych badań nad dyskursem / 279 Leszek Będkowski Polskie dystopie drugiej połowy XX i przełomu XX/XXI w. a dyskurs na tematy „polityczne” w przestrzeni publicznej. Zarys problematyki / 289 Artur Rejter Problematyka płci a nazwy własne. W stronę onomastyki dyskursu / 301 Część szósta Rozważania wokół dyskursu i metod jego analizy Waldemar Czachur O przydatności koncepcji „stylu myślowego” i „kolektywu myślowego” Ludwika Flecka w lingwistyce dyskursu / 313 Aleksy Awdiejew Struktura dyskursu, relewancja i interpretacja / 322 Zofia Bilut-Homplewicz Intertekstualność i dyskursywność w germanistycznej lingwistyce dyskursu / 329 Anna Hanus Kilka refleksji na temat miejsca tekstu w germanistycznej analizie dyskursu / 339 Mirosława Siuciak Dyskurs publiczny w perspektywie diachronicznej / 350 Monika Zaśko-Zielińska Zastosowanie językoznawstwa korpusowego do badań nad dyskursem epistolarnym / 358

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj