ebook Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2: Osobiste - prywatne - intymne w przestrzeni publicznej - 10 Moja i wspólna polszczyzna -

Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2: Osobiste - prywatne - intymne w przestrzeni publicznej - 10 Moja i wspólna polszczyzna

Prywatność jest traktowana w monografii jako wielki i ważny temat współczesności, ludzka potrzeba jej chronienia i ujawniania, a z drugiej strony – jej poznawania. W tym tomie spotykają się badacze z Uniwersytetu Śląskiego, których połączyła refleksja nad istotą i przejawami prywatności oraz właściwości jej bliskich: tego, co osobiste i intymne. Zaprezentowano tu perspektywy oglądu problemu i zjawisk mu towarzyszących: językoznawczą, literaturoznawczą, kulturoznawczą i medioznawczą. W tomie autorzy przyglądają się mediom jako zasadniczej przestrzeni dyskursu publicznego, ale też umieszczają media w kontekście jego kilku innych sfer. Ukazują wkroczenie problematyki prywatnej i językowych manifestacji prywatności w różnych sferach dyskursu publicznego, koncentrując się szczególnie na polu medialnym jako tej przestrzeni społecznej, która organizuje życie jednostki. Uwagę skupiają na literaturze pięknej, która doświadczenie intymności ceni szczególnie. Dostrzegają też wkraczanie pewnych aspektów prywatnych w sfery dotychczas ją wykluczających – w piśmiennictwo naukowe. Autorzy zastanawiają się nad jej potencjałem retorycznym. Podejmują refleksję nad mechanizmami selekcji dokonywanymi przez upubliczniającymi prywatność: swoją lub cudzą. Opisują wartość estetyczną dyskursu prywatności. Książka może zainteresować badaczy prywatności z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, studentów kierunków humanistycznych, w tym dziennikarskich.Słowo wstępne (Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska) 7 Część pierwsza W poszukiwaniu istoty prywatności Rozdział pierwszy Ewa Kosowska Prywata i prywatność w kulturze polskiej. Rekonesans 11 Rozdział drugi Urszula Żydek-Bednarczuk Oikos i koine w dyskursie publicznym 19 Część druga Oblicza prywatności upublicznionej Rozdział trzeci Mirosława Wielopolska-Szymura Intymność kontrolowana. Granice prywatności w erze dominacji mediów elektronicznych 37 Rozdział czwarty Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Mięso kobiet… albo śmiech na sali. O demokratyzacji sfery intymnej w mediach 49 Rozdział piąty Jacek Skorus „O pomoc wołam, pani redaktor”. O pewnym typie telewizyjnych programów interwencyjnych 68 Rozdział szósty Magdalena Ślawska Prywatność opublikowana? O dialogowym kształcie gatunków prasowych 76 Rozdział siódmy Katarzyna Sujkowska-Sobisz Gry prywatnością w internetowych serwisach aukcyjnych 91 Rozdział ósmy Agnieszka Nęcka Upublicznić intymność. Strategie tekstowego „bycia pisarzem” po 2000 roku 113 Część trzecia Formy prywatności w dyskursie naukowym Rozdział dziewiąty Marek Piechota Limeryki. Od intymnej inspiracji do upublicznienia. (Awans czy degradacja?) 135 Rozdział dziesiąty Walery Pisarek Moja i wspólna polszczyzna 156 Rozdział jedenasty Andrzej Łyda Frazy nominalne mój mąż i moja żona w amerykańskim dyskursie publicznym mówionym 166 Rozdział dwunasty Małgorzata Kita Przejawy dyskursu prywatności w naukowym piśmiennictwie polonistycznym 181 Noty o autorach 209

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj