ebook Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity - Sylwia Daniłowska

Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity

Nowatorskie ujęcie ze strony autorki polega na tym, iż rozpatruje ona duński model welfare state z perspektywy wieloaspektowej analizy zmian, w zakresie założeń oraz struktury i sposobu implementacji omawianej koncepcji […]. W mojej ocenie ważne, iż autorka, uwzględniając to w swojej analizie, wychodzi poza stereotyp związany z częstą, również wśród badaczy, poprawnością polityczną. […] jej analizy skłaniają do twórczego myślenia oraz pytań, jest to niewątpliwie zaletą jej pracy. Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Nowiaka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tematyka trafia w istotny nurt rozważań teoretycznych, jak i praktyki politycznej wielu państw europejskich, która będzie mieć znaczenie także w dającej się określić przyszłości. […] wykazuje bardzo dobrą znajomość instrumentów składających się na wyróżnione komponenty omawianej koncepcji i potrafi w sposób wszechstronny przeanalizować ich znaczenie dla powodzenia flexicurity. Z recenzji dr. hab. Joachima Osińskiego, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj