ebook De hiis malis que aguntur in hoc mundo/ O niedolach, które rządzą na tym świecie, De curie miseria/ O marności życia dworskiego -

De hiis malis que aguntur in hoc mundo/ O niedolach, które rządzą na tym świecie, De curie miseria/ O marności życia dworskiego

Publikowane dzieło to nieznany dotąd polskiej nauce tekst o pochodzeniu Turków powstały w 1456 r. pod piórem greckiego tłumacza w Wenecji Nikolaosa Segundinosa. Po raz pierwszy ukazał się drukiem ok. 1473-1474 r. prawdopodobnie w oficynie drukarskiej Braci Wspólnego Życia w Chełmży [drukarz Leo Papas Sermones]. Dwa spośród trzech zachowanych egzemplarzy dzieła zachowały się w polskich bibliotekach. Nie jest też przypadkiem, że jedno z pierwszych dzieł popularyzujących w Europie wiedzę o Turkach ukazał się właśnie na terenie Polski. Edycja krytyczna oparta na odczytaniu inkunabułu i porównaniu z wybranymi przekazami rękopiśmiennymi zawiera przekład na język polski i komentarz, identyfikujący opisane osoby i wydarzenia (także ciekawą wzmiankę o bitwie pod Warną w 1444 r.).