ebook Biznes w kulturze − kultura w biznesie -

Biznes w kulturze − kultura w biznesie

Strategie rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu

Celem publikacji – stanowiącej pokłosie VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Strategie rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu”, zorganizowanej w listopadzie 2021 r. przez mgr. Jerzego Stasicę – kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie” oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – jest identyfikacja wpływu współczesnych trendów występujących w otoczeniu na strategie funkcjonowania sektora i instytucji kultury, a tym samym prezentacja sposobów radzenia sobie z tą niekorzystną sytuacją w tych nietypowych warunkach. Jego realizację oparto na źródłach literaturowych, danych statystycznych, a także, ze względu na aktualność problemu, licznych publikacjach prasowych i internetowych. Treść opracowania tworzy dwanaście rozdziałów, których Autorami są pracownicy naukowi oraz młodzi doktoranci rozpoczynający dopiero swą karierę naukowo-dydaktyczną. W swoich rozdziałach poszczególni Autorzy poruszyli wiele kwestii związanych z reakcją podmiotów w sektorze kultury na trendy wynikające z globalnego, dynamicznego, a zarazem kryzysowego otoczenia gospodarczego.