ebook BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. WYBRANE ZAGADNIENIA. PRZEGLĄD DOROBKU NAUKOWEGO STUDENTÓW -

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. WYBRANE ZAGADNIENIA. PRZEGLĄD DOROBKU NAUKOWEGO STUDENTÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA Przygotowanie kandydatów do służby i pracy w organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa Kajetan Kozłowski, Krzysztof Król Bezpieczeństwo narodowe w praktyce National security in practice Damian Domański, Daniel Smaga Sylwetka absolwenta Akademii Obrony Narodowej kierunku bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne — oczekiwania i możliwości Profile of a graduate of the National Defence University in the fi eld of national and internal security — expectations and opportunities Arkadiusz Błaszczuk, Patryk Jasiński Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jako główna uczelnia kształcąca na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Police Academy in Szczytno as the leading school in the fi eld of internal security Milena Szemraj, Martyna Wojenka Ćwiczenia dowódczo-sztabowe Pierścień’14 jako innowacyjny element praktycznego kształcenia studentów Akademii Obrony Narodowej Command-and-staff exercises Pierścień’14 as an innovative element of practical education of students of the National Defense Academy Tomasz Rusiński Cechy charakteru kandydata do służby w Policji a rzeczywistość policyjna Personality traits of a candidate and police reality Bernadeta Kosińska, Jacek Sztadhaus Psychologiczne predyspozycje kobiety i mężczyzny do pełnienia służby w Policji Psychological predispozyces women and men to make the service in the Police Ewa Szuber Kobieta w służbie. Profil idealnej kandydatki do służby w Policji A woman on duty. A profile of a perfect recruit for the Police Department CZĘŚĆ DRUGA Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Karolina Kopczyńska Współpraca Policji i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych Cooperation of the Police and local government units in terms of safety of local communities Jacek Sztadhaus Przestępczość ubezpieczeniowa w obszarze OC — metody działania sprawców Insurance crime in the area of OC — methods of action of the perpetrators Bernadeta Kosińska Przestępczość na szkodę wierzycieli w Polsce w latach 1999–2016 Crime to the detriment of creditors in Poland in the years 1999–2016 Mateusz Dudziak Nielegalny rynek środków ochrony roślin w Polsce Phenomenon of illegal plant protection products in Poland Paulina Iwona Łuszcz Rozpoznawanie czynników kryminogennych w procesie zapobiegania przestępczości Identification of criminogenic factors in the crime prevention process Rafał Bałdyga Wyzwania dla bezpieczeństwa meczów piłki nożnej na początku XXI w. 147 Challenges for security of mass events at the beginning of the 21st century Magdalena Foryza Przemoc w rodzinie — charakterystyka zjawiska i metody jego zwalczania Violence in family — characteristics of the phenomenon and methods of fighting against it

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj