ebook ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym - Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska,Alicja Krztoń

ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym

Książka ma na celu przybliżenie idei integracji oraz miejsca dziecka niepełnosprawnego w świecie. Autorki skupiają uwagę przede wszystkim na pracy pedagoga specjalnego, która wymaga olbrzymiego zaangażowania i poświęcenia.

Obok przedstawienia charakterystyki upośledzenia umysłowego z najczęściej spotykanymi przyczynami trudności w uczeniu się książka porusza tematykę edukacji dzieci upośledzonych umysłowo w szkole masowej (nie zapominając o założeniach prawnych). Czytelnik zapoznaje się z ideą klas integracyjnych, założeniami i warunkami dobrej integracji. m.in. kwestią doboru dzieci do klas integracyjnych, ocenianiem uczniów niepełnosprawnych czy też rolą pracy w grupach, a także poznaje cele i zadania rewalidacji indywidualnej wraz z ramowym programem rewalidacji oraz wskazówki do pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo na tego typu zajęciach. Przejrzystość programu i podział na etapy rozwoju określonych umiejętności stanowi cenne źródło pomocy dydaktycznej dla pedagogów i innych osób zainteresowanych prowadzeniem terapii indywidualnej z dzieckiem niepełnosprawnym.

Praca zawiera przykładowe opracowania: dokumentów, standardów wymagań, rozkładów materiału dla uczniów, konspektów oraz przykładowych ocen opisowych, które w mniejszym, bądź większym stopniu towarzyszą pedagogom specjalnym w ich pracy. Książka stanowi skarbnicę informacji dla pedagogów prowadzących bądź zaczynających prowadzić zajęcia w klasach integracyjnych.

Wstęp 11 Część pierwsza. Miejsce dziecka upośledzonego umysłowo w szkole masowej 15 Charakterystyka upośledzenia umysłowego 17 Najczęstsze przyczyny trudności w uczeniu się 24 1. Zaburzenia rozwoju ruchowego 24 2. Zaburzenia spostrzeżeń wzrokowych 28 3. Zaburzenia spostrzeżeń słuchowych 29 4. Zaburzenia rozwoju mowy 29 Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w szkole masowej 31 Teoretyczne założenia i warunki dobrej integracji 34 Kilka rad dla nauczyciela, jak należy postępować z uczniem specjalnej troski 38 Podsumowanie 39 Rola pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej 42 Część druga. Rewalidacja indywidualna jako forma wspierająca kształcenie dziecka upośledzonego umysłowo w szkole masowej 47 Rewalidacja indywidualna – cele i zadania 49 Ramowy program rewalidacji indywidualnej 50 Wskazówki do pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo podczas zajęć rewalidacji indywidualnej 52 Część trzecia. Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach rewalidacji indywidualnej zgodnie z ramowym programem rewalidacji 55 Przykłady ćwiczeń według ramowego programu rewalidacji 57 Część czwarta. Zakres czynności i uprawnienia pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej 69 Część piąta. Przykładowe opracowania niezbędne w pracy pedagoga specjalnego 75 Dokumentacja przebiegu nauczania ucznia niepełnosprawnego 77 Przykładowe opracowanie dokumentacji przebiegu nauczania ucznia niepełnosprawnego Beaty C 78 Informacje o uczniu 78 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 78 Zebrane informacje o uczniu (wywiad środowiskowy, informacje lekarskie, opinie o uczniu, inne) 79 Z wywiadu lekarskiego 81 Semestralna ocena opisowa ucznia 82 Diagnoza pedagogiczna określająca mocne i słabe strony ucznia oraz rodzaj wsparcia, jakie dziecko otrzyma 83 Program edukacyjny 85 Program terapeutyczny 86 Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) 89 Karta obserwacji ucznia klasy I 90 Przykładowe opracowanie standardów wymagań dla ucznia klas I i IV 96 Standardy wymagań dla ucznia klasy I 96 Standardy wymagań dla ucznia klasy IV 102 Przykładowy rozkład materiału dla uczniów klas I i IV 127 Schemat tabeli. Dzienny plan dydaktyczno-wychowawczy dla uczniów klasy I 127 Przykładowy dzienny plan dydaktyczno-wychowawczy (rozkład materiału) dla uczniów klasy I 128 Schemat tabeli. Plan dydaktyczno-wychowawczy (rozkład materiału) dla uczniów klasy IV 131 Tygodniowy rozkład materiału dla uczniów klasy IV z j. polskiego, matematyki i przyrody 132 Schemat konspektu 139 Przykładowe opracowanie konspektów w klasach I–III 141 Konspekt do lekcji – klasa I 143 Konspekt do lekcji – klasa II 148 Konspekt do lekcji – klasa III 153 Przykładowe oceny opisowe 157 Bibliografia 167

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj