ebook Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa -

Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa

WSTĘP / 5 ROZDZIAŁ 1. ZEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTWA / 9 1.1. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego państwa / 10 1.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w dobie globalizacji / 12 1.3. Zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / 19 1.4. Istota zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego państwa / 21 1.5. Specyfika zewnętrznych finansowych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa / 23 Literatura / 26 ROZDZIAŁ 2. ZMIANY W BILANSIE PŁATNICZYM JAKO ŹRÓDŁO ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO PAŃSTWA / 31 2.1. Konstrukcja i międzynarodowe wytyczne w zakresie gromadzenia danych do bilansu płatniczego / 31 2.1.1. Rachunek bieżący / 32 2.1.2. Rachunek kapitałowy / 34 2.1.3. Rachunek finansowy / 34 2.1.4. Saldo błędów i opuszczeń / 40 2.2. Zmiany w bilansie obrotów bieżących w Polsce w latach 2004-2015 / 40 2.3. Kształtowanie się bilansu kapitałowego w Polsce w latach 2004-2015 / 47 2.4. Zmiany na rachunku finansowym bilansu płatniczego jako źródło zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa finansowego w Polsce w latach 2004-2015 / 48 2.5. Saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym w latach 2004-2015 / 55 2.6. Odporność polskiego bilansu płatniczego na zagrożenia zewnętrzne / 57 2.7. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna / 60 2.7.1. Konstrukcja międzynarodowej pozycji inwestycyjnej / 60 2.7.2. Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w Polsce w latach 2004-2015 / 63 Literatura / 68 ROZDZIAŁ 3. ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE / 71 3.1. Zadłużenie zagraniczne jako zagrożenie bezpieczeństwa finansowego państwa / 71 3.2. Państwa o największym zadłużeniu zagranicznym / 74 3.3. Przyczyny kryzysu zadłużeniowego państw rozwijających się / 79 3.4. Polskie zadłużenie zagraniczne do 2004 roku / 83 3.5. Zadłużenie zagraniczne Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej / 88 Literatura / 92 ROZDZIAŁ 4. OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE / 95 4.1. Ogólna charakterystyka oficjalnych aktywów rezerwowych / 95 4.1.1. Rodzaje oficjalnych aktywów rezerwowych / 95 4.1.2. Znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych dla bezpieczeństwa finansowego państwa / 102 4.2. Oficjalne aktywa rezerwowe w Polsce / 107 4.2.1. Strategia zarządzania oficjalnymi aktywami rezerwowymi / 115 4.2.2. Elastyczna linia kredytowa MFW / 119 4.2.3. Ocena adekwatności poziomu aktywów rezerwowych w Polsce w latach 2004-2015 / 122 4.3. Aktywa rezerwowe na świecie / 129 4.3.1. Struktura walutowa światowych rezerw dewizowych / 132 4.3.2. Najwięksi posiadacze aktywów rezerwowych na świecie / 135 4.3.3. Relatywna wielkość zasobów rezerw walutowych / 142 4.4. Państwowe fundusze majątkowe / 146 4.4.1. Państwowe fundusze majątkowe – szanse i zagrożenia / 148 4.4.2. Aktywa państwowych funduszy majątkowych jako czynnik wzmacniający bezpieczeństwo finansowe państwa / 148 Literatura / 153 ZAKOŃCZENIE /157

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj