ebook Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych - Bogusław Śliwerski

Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych

Najnowsza książka Profesora Bogusława Śliwerskiego Pedagogika holistyczna. Studium z metapedagogiki spełnia wszelkie kryteria – stojącego na najwyższym poziomie – dzieła naukowego. Stanowi jeszcze jeden dowód nadzwyczajnych kompetencji tego autora w zakresie prowadzenia dyskursu naukowego, wspaniałego intelektualizmu i erudycji, a także unikatowej zdolności do tworzenia metaanaliz. Jest to książka stawiająca fundamentalne problemy i eksponująca fundamentalne paradoksy pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Stanowi ona kolejny, znaczący krok naprzód na drodze do konceptualizacji tożsamości i samoświadomości pedagogiki jako dyscypliny naukowej. prof. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM w Poznaniu Profesor Bogusław Śliwerski wkroczył na trudny grunt, dotąd rzadko odwiedzany przez pedagogów. Stworzył kompleksową teorię badań pedagogicznych. Badacz podejmuje odważną próbę zmierzenia się z nowymi wyzwaniami z zakresu badań pedagogicznych. Wnika w głąb nauki. Tworzy nowe konstrukcje teoretyczne. Zajmuje się podstawowymi problemami naukoznawczymi. Dociera do samego rdzenia myśli pedagogicznej. Jest to zadanie trudne, skomplikowane, poniekąd też niewdzięczne. Przedmiotem studiów nie są fakty społeczne, ludzkie zachowania czy wyrażane opinie. Refleksja naukowa obejmuje wytwory myśli innych autorów Ujęte w teorie czy koncepcie badawcze. Książka jest znakomitym dziełem naukowym. Autor porządkuje wiedzę z zakresu myśli pedagogicznej. Buduje nową konstrukcję teoretyczną na bazie wielu cząstkowych ustaleń poszczególnych badaczy. Z tekstu pracy przebija troska autora o nadanie pedagogice statusu nauki dojrzałej, zarówno pod względem metodologicznym, pomimo stosowania w badaniach wielu różnych strategii i paradygmatów badawczych, jak i merytorycznym, Każde zdanie musi logicznie wynikać z tych już zapisanych. Każda zatem nowa nadbudowana teoria nad teorią bazową musi być w niej ontycznie zakorzeniona i odnosić się treściowo do zawartych tam idei. Tworzenie metateorii jest zabiegiem niezwykle skomplikowanym i trudnym. Niewielu uczonych zresztą ma odwagę zmierzyć się z tym wyzwaniem intelektualnym. Autor podjął taką próbę i ją w pełni zrealizował. prof. dr hab. Józef Górniewicz, UWM w Olsztynie