ebook Analityka wydychanego powietrza z zastosowaniem sprzężonych technik chromatograficznych z przeznaczeniem do badań przesiewowych chorób płuc - Tomasz Ligor

Analityka wydychanego powietrza z zastosowaniem sprzężonych technik chromatograficznych z przeznaczeniem do badań przesiewowych chorób płuc

W książce przedstawiono wyniki badań dotyczących analiz wydychanego powietrza. Prezentowane wyniki mają na celu próbę znalezienia lotnych związków organicznych znajdujących się w wydychanym powietrzu, a charakterystycznych dla schorzeń płuc. Autor wykorzystał w badaniach chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas (GC/MS). W opracowaniu przedstawiono także światowe osiągnięcia w tej dziedzinie, dotyczące m.in. spektrometrii mas (PTR-MS, SIFT-MS), oraz przygotowania próbek. Omówione zostały również potencjalne lotne markery opisywane w literaturze naukowej. Na uwagę zasługuje kilkaset odnośników do literatury źródłowej.Wykaz najważniejszych skrótów i oznaczeń / 7 Wprowadzenie / 9 1. Budowa i fizjologia układu oddechowego / 13 2. Skład wydychanego powietrza / 17 2.1. Biosynteza acetonu / 19 2.2. Biosynteza izopren / 20 2.3. Węglowodory i stres oksydacyjny / 22 2.4. Alkohole i aldehydy / 24 2.5. Związki siarki / 24 2.6. Inne składniki wydychanego powietrza / 24 3. Pobieranie próbek wydychanego powietrza / 27 4. Metody stosowane w analizie wydychanego powietrza / 31 4.1. Naczynia do pobierania i transportu / 31 4.2. Metody wydzielania i wzbogacania analitów z próbek wydychanego powietrza / 32 4.3. Techniki wykorzystujące złoża sorbentów /32 4.4. Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) /34 4.5. Derywatyzacja z zastosowaniem SPME /34 4.6. Techniki analityczne /35 4.7. Pełna wielowymiarowa chromatografia gazowa (GC×GC) /36 4.8. Spektrometria mas z jonizacją przez przeniesienie protonu (PTR MS) /36 4.9. Spektrometria mas z jonizacją w strumieniu wybranych jonow (SIFT MS) /38 4.10. Spektroskopia laserowa i układy sensorowe /39 5. Cel pracy /41 6. Metodyki pomiarów /45 6.1. Przygotowanie wzorców do kalibracji /45 6.2. Analizy powietrza wydychanego /46 6.3. Badanie tkanek /47 7. Walidacja /49 8. Badanie składu powietrza wydychanego u osób zdrowych /57 8.1. Badanie składu powietrza wydychanego pochodzącego od osób palących i niepalących /63 9. Skład powietrza wydychanego przez chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc /67 10. Identyfikacja lotnych związków organicznych obecnych w wydychanym powietrzu pobieranym od pacjentów z nowotworami płuc /77 10.1. Substancje, które zakwalifikowano jako egzogenne /91 10.2. Lotne związki organiczne specyficzne dla pacjentów z nowotworem płuc /93 11. Emisja lotnych związków organicznych z tkanek nowotworowych /95 11.1. Powietrze wydychane /95 11.2. Badanie emisji LZO z tkanek w układzie HS SPME /98 12. Badania substancji lotnych wydzielanych przez komórki nowotworowe /103 Podsumowanie /107 Literatura /109 Abstract /135

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj