ebook Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego - Dariusz Górecki

Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Praca jest poświęcona aktualnym problemom prawa konstytucyjnego w Polsce i na Litwie – stanowi zbiór opracowań naukowców z Uniwersytetów Łódzkiego i Wileńskiego. Zawiera teksty dotyczące: elementów systemu rządów w Konstytucji RP z 1997 r.; recepcji niemieckich rozwiązań ustrojowych w polskim prawie konstytucyjnym oraz realizacji funkcji krajowego organu do spraw równego traktowania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich; nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce; granic kompetencji Głównej Komisji Wyborczej Republiki Litewskiej w procesie zmiany Konstytucji Republiki Litewskiej (na przykładzie referendum z 24 czerwca 2014 r.); kwestii, czy ochrona dziedzictwa kulturalnego może usprawiedliwiać ingerencję w prawo własności, rozpatrywanej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; aktualnych problemów polskiego prawa wyborczego; przedwczesnej ustawy o budżecie partycypacyjnym; nadania obywatelstwa w trybie wyjątkowym i związanych z tym możliwości prawnych oraz prób obejścia konstytucji; stabilności konstytucji oraz postępowania nowelizacyjnego na przykładzie litewskim; wieczystych postanowień konstytucyjnych, tworzących podstawę demokratycznej tożsamości konstytucyjnej; zasady bezpieczeństwa prawnego w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej; aspektów konstytucyjnych statusu sądów administracyjnych Litwy i ich sędziów.Wstęp (Dariusz Górecki 8 Witold Brodziński, Uwagi o dwóch elementach systemu rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 10 Michał Domagała, Recepcja niemieckich rozwiązań ustrojowych w polskim prawie konstytucyjnym 18 Aldona Domańska, Realizacja funkcji krajowego organu do spraw równego traktowania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich 28 Dariusz Górecki, Preambuła do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – potrzebna czy zbędna? 40 Ryszard Paweł Krawczyk, Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce 50 Elena Masnevaitė, Granice kompetencji Głównej Komisji Wyborczej Republiki Litewskiej w procesie zmiany Konstytucji Republiki Litewskiej (na przykładzie referendum z dnia 24 czerwca 2014 r.) 62 Anna Michalak, Czy ochrona dziedzictwa kulturalnego może usprawiedliwiać ingerencję w prawo własności – uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 72 Konrad Składowski, Rozporządzenie z mocą ustawy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Uwagi krytyczne 82 Krzysztof Skotnicki, Aktualne problemy polskiego prawa wyborczego 96 Jarosław Sułkowski, Przedwczesna ustawa o budżecie partycypacyjnym 116 Rasa Svetikaitė, Nadanie obywatelstwa w trybie wyjątkowym: możliwości prawne i próby obejścia Konstytucji 126 Haroldas Šinkūnas, Stabilność Konstytucji i postępowanie nowelizacyjne na przykładzie litewskim 140 Martynas Vasiliauskas, Czy ombudsman może być „rywalem” sądu jako trzeciej władzy? 152 Dainius Žalimas, Wieczyste postanowienia konstytucyjne podstawą demokratycznej tożsamości konstytucyjnej 165 Skirgailė Žaltauskaitė Žalimienė, Zasada bezpieczeństwa prawnego w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej 176 Indrė Žvaigždinienė, Ingrida Danėlienė, Aspekty konstytucyjne statusu sądów administracyjnych Litwy oraz ich sędziów 188

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj