ebook Życie w krzemowej klatce - Maciej Ożóg

Życie w krzemowej klatce

W publikacji czytelnik znajdzie analizę sztuki nowych mediów jako dyskursu krytycznego wobec technik i ideologii cyfrowego nadzoru. Autor w tym kontekście prezentuje strategie artystyczne: od wczesnych przykładów net artu po prace prezentowane podczas ostatnich edycji festiwali sztuki nowych mediów. Zagadnienie upowszechniających się technologii śledzenia i nadzoru w świecie funkcjonalnie zależnym od mechanizmów komunikacji sieciowej zostało ujęte kompleksowo, także w aspekcie historycznym - od Internetu wczesnej generacji przez mobilną technologię sieciową po technologie biometryczne. „Jest to bez wątpienia publikacja naukowa, autor bardzo sprawnie porusza się w obszarze wymagającym kompetencji badawczych i ro-zeznania w aktualnej sztuce nowych mediów, ale styl, w jakim została napisana, sprawia, że może być traktowana także jako pozycja popularyzująca złożone problemy współczesnego pejzażu medialnego na najwyższym poziomie. [...] Ożóg dokonuje autorskiej analizy pola sztuki mediów, obierając szczególną perspektywę, jaką jest krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru, i czyni to w sposób przekonujący, kompetentny i nowatorski. [...] Z punktu widzenia marketingowego wydaje się szczególnie istotne, że książka porusza tematy gorąco obecnie dyskutowane i o olbrzymim znaczeniu społecznym, związane ze śledzeniem danych w Internecie, zagrożeniami dla prywatności oraz ambiwalentnymi działaniami politycznymi mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli kosztem ich rezygnacji z części prywatności w globalnych sieciach komunikacyjnych”. Z recenzji prof. dr hab. Anny Nacher (Uniwersytet Jagielloński)Wstęp 7 Rozdział 1. Teorie nadzoru w dobie technologii cyfrowych 17 Od społeczeństwa dyscyplinarnego do społeczeństwa kontroli 17 Poza panoptyzm – główne kierunki transgresji 20 Przyjemność i opór. Globalny spektakl i uwłasnowolniający ekshibicjonizm 33 Rozdział 2. Internet jako przestrzeń nadzoru 47 Internet – pomiędzy wolnością a kontrolą 47 Internet jako utopia 50 Władza jako kontrola protokolarna 54 Kontrola systemu domen 58 Kontrola treści 64 Kontrola dostępu 71 Kultura partycypacji jako kultura nadzoru 74 Rozdział 3. Nadzór w dobie technologii mobilnych 95 Paradoksy mobilności – „Ubicomp” i dyktat mobilności 95 Przestrzeń hybrydowa jako przestrzeń kontroli 99 Herzian space – sztuka jako materializacja niewidzialnej sieci kontroli 103 Sousveillance – oddolna kontrola i krytyczne interwencje 113 Alternatywne doświadczenie przestrzeni hybrydowej w pracach Michelle Teran 124 Rozdział 4. Nadzór biometryczny 129 Moist surveillance 129 Ciało jako źródło danych 132 Specyfika i rozwój technologii biometrycznych 136 Ciało-jako-informacja i wirtualny cień informacyjny 139 Inteligentne maszyny wobec materii ciała 145 Biometryczna stygmatyzacja 150 Poza granice widzialności. Analiza nadzoru w dobie genetyki w twórczości Paula Vanouse’a 156 Taktyki znikania 164 Zakończenie – perspektywy oporu 171 Bibliografia 175 Nota edytorska 187 Indeks nazwisk 189

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj