ebook Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r. - Adam Bartosiewicz

Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu m.in. białej listy podatników VAT, wystawiania faktur do paragonu fiskalnego oraz split payment. Książka zawiera 137 zagadnień, w tym odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Czy w związku z białą listą obecna lista podatników VAT przestanie istnieć? Czy zapłacenie faktury VAT poniżej 15 000 zł na konto inne niż zgłoszone również wyklucza zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów? Czy należy sprawdzać rachunki bankowe kontrahentów, jeżeli we wrześniu i w październiku dostanę kilka faktur zakupowych na kwoty przekraczające 15 000 zł? Czy nowe przepisy dotyczące faktur o wartości powyżej 15 000 zł mają zastosowanie do polskiego kontrahenta mającego rachunek w banku zagranicznym? Czy faktury VAT RR mogą być wystawiane elektronicznie? Czy mogę odliczyć zryczałtowany zwrot (podatek) z faktur VAT RR w deklaracji za październik? Czy od faktury VAT RR zapłaconej gotówką od 1.09.2019 r. mogę odliczyć VAT naliczony? Czy od września 2019 r. również będzie obowiązywał przepis dotyczący konieczności umieszczenia na paragonie fiskalnym NIP, żeby można było wystawić jedną zbiorczą fakturę później, np. za cały miesiąc? Czy jeśli przyjmę zwrot towarów, których sprzedaż była udokumentowana paragonem, będę mógł wystawić fakturę na ich sprzedaż? Czy można wystawić fakturę VAT do paragonu fiskalnego, jeśli faktura miałaby być wystawiona na podatnika VAT zwolnionego? Kto ponosi sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez NIP: właściciel przedsiębiorstwa czy pracownik? Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej wbrew zakazowi do paragonu? Czy płatność dokonywana po 1.11.2019 r. za faktury wystawione z VAT przed 1.11.2019 r. (obowiązek podatkowy też powstał przed 1.11.2019 r.) należy wykonać za pomocą podzielonej płatności? Czy limit 15 000 zł dotyczy wartości faktury, czy transakcji? Jak postąpić w przypadku, gdy faktura na nabycie towaru z załącznika 15 do ustawy o podatku od towarów i usług opiewa na wartość np. 14 000 zł, lecz później zostaje do tej faktury wystawiona korekta in plus i ostatecznie wartość transakcji przekracza 15 000 zł? Czy podzieloną płatność trzeba będzie stosować przy zwracaniu kwoty z tytułu korekty faktury wystawionej dla nabywcy? Czy można zapłacić fakturę opiewającą na kwotę mniejszą niż 15 000 zł metodą split payment? Czy usługi hotelowe i gastronomiczne będą podlegać obowiązkowej podzielonej płatności? Czy usługi menedżerskie podlegają obowiązkowej podzielonej płatności? Czy wystawiając fakturę VAT za dzierżawę pomieszczeń na kwotę powyżej 15 000 zł, należy umieszczać na nich dopisek „mechanizm podzielnej płatności”? Czy podatnik nieposiadający firmowego rachunku bankowego jest zobowiązany do jego założenia? Czy podmiot zagraniczny zarejestrowany do celów VAT na terenie Polski musi regulować swoje zobowiązania w split payment, jeżeli ma taką adnotację na fakturze zakupu? W jaki sposób płacić mechanizmem podzielonej płatności faktury wystawiane w walutach obcych? Od kiedy wchodzi w życie podzielona płatność VAT w samorządowych instytucjach kultury i od jakiej kwoty? Czy w jednym przelewie bankowym można zapłacić metodą split payment za kilka faktur? Czy – w przypadku faktur podlegających obowiązkowi podzielonej płatności – można dokonać rozliczenia poprzez barter? Czy są jakieś konsekwencje dla firmy, która wystawiła fakturę VAT (za towary podlegające podzielonej płatności) z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”, lecz od swojego kontrahenta otrzymała zapłatę zwykłym przelewem bankowym? Czy na każdej fakturze VAT można umieścić napis „mechanizm podzielnej płatności”? Czy podzielona płatność dotyczy również faktur wystawianych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (usługi budowlane)? Czy podatnik VAT czynny dokonujący transakcji towarami z załącznika 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, ale poniżej 15 000 zł, musi obowiązkowo posiadać rachunek bankowy firmowy? Czy usługi budowlane do 15 000 zł nadal są objęte odwrotnym obciążeniem? Czy VAT zapłacony podzieloną płatnością będzie normalnie do odliczenia? Czy spółka może zapłacić podatek dochodowy środkami pochodzącymi z rachunku VAT? Czy pieniędzmi z rachunku VAT może opłacić zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców? Czy można zapłacić podatek dochodowy (wspólników) z rachunku VAT spółki jawnej? Czy może zapłacić należności celne pieniędzmi z rachunku VAT? Jak postąpić, jeśli firma zwolniona z VAT dostanie kwoty na rachunek VAT (np. z powodu złośliwości kontrahenta albo pomyłki)? Autor przedstawia również następujące zagadnienia: tzw. biała lista podatników VAT - od 1.01.2020 r. przedsiębiorcy będą musieli w określonych przypadkach dokonywać płatności na rachunki bankowe ujęte w ramach białej listy, aby móc zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów; sytuacje, w których będzie można wystawiać faktury VAT do paragonu fiskalnego; obowiązkowa podzielona płatność; zgłoszenie rachunku przez podatnika zwolnionego z VAT; zapłata na inny rachunek podatnikowi VAT zwolnionemu; płatności powtarzające się - okresowe, stałe zakupy; płatności dokonywane w okresie przejściowym, do 31.12.2019 r.; korzystanie z pośrednika przy płatnościach; zapłata kartą płatniczą (debetową albo kredytową); zawiadomienie o dokonaniu płatności na innych rachunek bankowy; nadanie zawiadomienia na poczcie; skierowanie zawiadomienia do niewłaściwego urzędu; zmiany w zakresie korekt podatku naliczonego u podatników wybierających zwolnienie z podatku; skrócenie liczby okresów, po upływie których podatnik może zostać wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT; termin na złożenie wniosku o przywrócenie rejestracji; naprawy samochodów z wykorzystaniem kupowanych części zamiennych a zwolnienie z podatku; faktura do paragonu dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; ręczne dopisanie NIP na paragonie; sankcje za wystawienie faktury VAT do paragonu; faktury wystawiane do paragonów przez taksówkarzy; roboty budowlane objęte obowiązkową podzieloną płatnością; towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością; sprzedaż towarów z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług w ramach WDT; brak potrzeby znajomości numeru rachunku VAT; więcej niż jedna faktura płacona jedną podzieloną płatnością; faktury otrzymane w jednym miesiącu, choć wystawione w różnych miesiącach; podatnik VAT zwolniony nabywający usługi objęte podzieloną płatnością; podzielona płatność a zapłata kartą płatniczą; potrącenie z kwoty faktury objętej podzieloną płatnością; sankcje za złamanie obowiązku podzielonej płatności; elementy faktury dokumentującej świadczenia objęte obowiązkową podzieloną płatnością; "podzielona płatność" także na fakturze zaliczkowej; faktura korygująca usuwająca braki faktury dotyczącej podzielonej płatności; odpowiedzialność karna skarbowa za wadliwe faktury; brak możliwości utworzenia rachunku VAT do rachunku osobistego; usługi i dostawy wykonane w okresie przejściowym; zaliczki przyjęte przed 1.11.2019 r. a czynności wykonane po 31.10.2019 r.; faktury na czynności dotychczas objęte odwrotnym obciążeniem na kwoty poniżej 15 000 zł; zapłata PIT z rachunku VAT; przekazanie środków z likwidowanego rachunku VAT; opłata skarbowa od wniosku o przekazanie środków z rachunku VAT.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj