ebook Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym - Jacek Woźniak,Krzysztof Szwarc,Piotr Zaskórski,Łukasz Tomaszewski

Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym

Projektowanie należy do obszaru działalności podstawowej każdej organizacji. Ujęcie systemowe w działaniu ludzi, zespołów i całych organizacji umożliwia kompleksową analizę możliwości i potrzeb bez pominięcia skutków tych działań oraz przy wykorzystaniu synergii systemowej. W książce podejmuje się problem racjonalnego zarządzania w warunkach wyznaczanych potencjałem własnym organizacji i jej otoczenia. Ważne jest również przeniesienie akcentu z oczekiwań tzw. klienta masowego na potrzeby i oczekiwania odbiorcy indywidualnego. Stąd też całościowy ogląd przedmiotu i procesu projektowania wymaga uwzględniania wielu kryteriów systemowych, w tym użyteczności i funkcjonalności oraz jakości, niezawodności, ryzyka i efektywności działań projektowych, które determinowane są złożonością projektu, a przez to czasem i kosztem jego realizacji. Proces zarządzania projektem powinien więc bazować na obiektywnej, wieloaspektowej ocenie ilościowo-jakościowej projektu z zachowaniem jego spójności i kompletności. W książce skoncentrowano się na tych strategiach i koncepcjach zarządzania projektami, które akcentują mierzalność i wartościowanie procesów projektowania, nie tylko w wymiarze czasu, lecz także w innych wymiarach z uwzględnieniem analizy wartości oraz modeli zapewniania jakości. W pracy zawarto również liczne studia przypadków i zadania problemowo-rachunkowe, co może służyć poszerzeniu grona odbiorców i nadaje jej charakter utylitarno-poznawczy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj