ebook Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym - Marcin Świtała

Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym

Głównym celem pracy jest ocena zachowań konsumpcyjnych ludzi w wieku starszym. Podjęty problem badawczy zrealizowano na podstawie danych pozyskanych z badań bezpośrednich (ilościowych i jakościowych). Podmiotem badania stali się konsumenci indywidualni, którzy ukończyli 60. rok życia. W badaniu skoncentrowano się na preferencjach nabywczych i postawach ludzi starszych wobec różnych dóbr i usług konsumpcyjnych. Zbadano także sytuację społeczną seniorów oraz oceniono ich subiektywny stan zdrowia, a także sprawność fizyczną i intelektualną. Jednym z celów badania było poznanie opinii respondentów na temat przeobrażeń na rynku oraz zdobycie informacji o wpływie narzędzi marketingowych na ich zachowania. Ważnym zadaniem badawczym była także ocena sytuacji materialnej, struktury miesięcznych wydatków budżetowych oraz przebiegu procesu decyzyjnego. Dzięki badaniom psychologicznym stworzono psychospołeczny profil starszych konsumentów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj