ebook Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami - Kinga Flaga-Gieruszyńska,Aleksandra Klich,Tomasz Aniukiewicz,Katarzyna Karwecka,Łukasz Bierski,Marcin Borek

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych. Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r. Zmiany te dotyczą w szczególności: wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy, nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników, odformalizowania zasad postępowania dowodowego, uzasadniania wyroków z urzędu, postępowania apelacyjnego, wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. W pracy ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych. Korzystając z książki, czytelnik ma możliwość: zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron; zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone; poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia. Publikacja obejmuje również wzory z zakresu europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego. Adresaci: Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych. Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.postepowanie-cywilne-wzory-wydanie-4.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj