ebook Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna - Magdalena Rekść

Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna

Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki. Przyjęty model teoretyczny posłużył autorce do naszkicowania i przeanalizowania kształtów wyobrażeń zbiorowych społeczeństw byłej Jugosławii w niełatwym okresie przedłużającego się kryzysu gospodarczego i nawarstwiania się kolejnych problemów politycznych. Pogłębiona diagnoza odczuć zwykłych ludzi na temat otaczającej ich rzeczywistości doprowadziła do konstatacji, iż w ostatnich latach piętrzące się trudności i negatywne emocje zaczęły przeważać nad optymistycznymi przesłankami, a utrzymanie stabilności regionu wymaga bardziej stanowczych i przemyślanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej. Monografia, napisana z perspektywy politologicznej i oparta na danych jakościowych, łączy w sobie pierwiastki innych nauk społecznych i humanistycznych, co wydawało się konieczne do integralnego wyjaśnienia interdyscyplinarnej kategorii wyobrażeń zbiorowych. Takie poszerzone spojrzenie na skomplikowany region bałkański może przyczynić się do jego lepszego poznania i zrozumienia.Wstęp 7 1. Wyobrażenia zbiorowe w ujęciu politologicznym 27 2. Systemy aksjo‑normatywne 89 3. Mit jako część wyobrażeń zbiorowych 161 4. Stereotypizacja wyobrażeń zbiorowych i jej implikacje polityczne 191 5. Pamięć zbiorowa i narracje pamięci 263 6. Jugonostalgia 313 7. Tożsamość zbiorowa 385 8. Geografia wyobrażona – tożsamość bałkańska, tożsamość europejska 437 9. Zbiorowe emocje 501 Zakończenie 543 Bibliografia 551 Summary 593 Rezime 599 Indeks 605 Od redakcji 617

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj