Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej - Aleksandra Zawiślak

Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej

0,0

           Książka jest podręcznikiem z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma charakter propedeutyczny zapoznający czytelnika z podstawami tej wiedzy. Przedstawia zagadnienia w sposób jasny, zwięzły oraz syntetyczny. Uwzględnia współczesny dorobek pedagogiki specjalnej oraz prezentuje go w ujęciach najnowszych.

           Dokonany przez autorkę wybór zagadnień jest wynikiem przyjęcia określonej, własnej koncepcji pedagogiki specjalnej, która wyrasta z najlepszych wzorów z przeszłości, nie negując ich, lecz starając się je twórczo kontynuować. Idea napisania książki to chęć wyjścia naprzeciw potrzebom czytelników szukających nowoczesnego i przystępnego podręcznika. Jednocześnie autorka pragnęła aby po lekturze jej pracy czytelnik chętnie sięgnął po literaturę bardziej zaawansowaną.

           Czytelnik znajdzie na początku fundamentalne informacje o pedagogice specjalnej jako nauce, jej tożsamości, statusie teoretycznym, terminologii oraz podstawowych pojęciach. Następnie zaznajomiony zostanie z wewnętrzną strukturą pedagogiki specjalnej – dawniej i współcześnie wyróżnianych subdyscyplinach oraz pozna krótkie charakterystykami każdej z nich. Następną część książki poświęcono historii myśli z zakresu pedagogiki specjalnej, ze szczególnym i dokładnym omówieniem dziejów polskiej pedagogiki specjalnej od okresu zaborów do roku 1989. Następnie przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z praktyczną stroną tej nauki tj. kształceniem specjalnym. Omówiono tutaj podstawowe pojęcia związane z praktycznym wdrażaniem idei kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnozą pedagogiczną, teleologią oraz kierunkami oddziaływań rehabilitacyjnych. Zagadnienia te omówiono na tle współczesnych przemian normalizacyjnych tego kształcenia. Książkę kończy rozdział przybliżający czytelnikowi problemy człowieka z niepełnosprawnością, jego specyficzną sytuację psychospołeczną oraz złożony proces dostosowywania się do własnej niepełnosprawności.

          Redagując książkę starano się zwracać uwagę czytelnika na zagadnienia kluczowe stosując w tym celu graficzne formy prezentacji treści. Każdy z rozdziałów zawiera też bloki rozszerzające przeznaczone dla dociekliwszego czytelnika oraz ciekawostki, które urozmaicają lekturę. Na końcu każdego rozdziału znajdziemy blok będący podsumowaniem, zawierający materiały do zapamiętania, ćwiczenia oraz wskazanie dalszej lektury.

Wstęp 7 Rozdział 1. Tożsamość pedagogiki specjalnej jako nauki 9 Istota pedagogiki specjalnej 9 Status teoretyczny pedagogiki specjalnej jako nauki 14 Terminologia w pedagogice specjalnej 23 Podstawowe pojęcia związane z pedagogiką specjalną 26 Zapamiętaj 32 Poćwicz 33 Przeczytaj 34 Rozdział 2. Systematyka w pedagogice specjalnej 37 Przegląd dotychczasowych stanowisk 37 Współcześnie wyróżniane subdyscypliny pedagogiki specjalnej 42 Zapamiętaj 57 Poćwicz 57 Przeczytaj 58 Rozdział 3. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej 59 Stosunek społeczeństw do osób niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów 59 Tradycje polskiej pedagogiki specjalnej 62 Zapamiętaj 81 Poćwicz 83 Przeczytaj 84 Rozdział 4. Kształcenie specjalne 85 Istota kształcenia specjalnego 85 Specjalne potrzeby edukacyjne 87 Problematyka diagnozy pedagogicznej 89 Cele i zadania kształcenia specjalnego 93 Współczesne przemiany kształcenia specjalnego 96 Kierunki oddziaływań rehabilitacyjnych 102 Działania terapeutyczne 107 Zapamiętaj 114 Poćwicz 115 Przeczytaj 116 Rozdział 5. Człowiek z niepełnosprawnością 117 Pojęcie niepełnosprawności 117 Proces przystosowywania się do niepełnosprawności 122 Złożona sytuacja człowieka z niepełnosprawnością 126 Zapamiętaj 132 Poćwicz 133 Przeczytaj 134 Bibliografia 135 Spis tabel i schematów 143 Aneks 145

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj