ebook Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych - Agata Gluzicka

Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych

Opracowanie składa się z 6 rozdziałów, spisu ważniejszych oznaczeń, tabel, rysunków oraz literatury. Rozdział pierwszy dotyczy problemu dywersyfikacji w klasycznym ujęciu. Rozdziały 2 i 3 dotyczą nowej w analizach polskiego rynku finansowego teorii portfeli parytetu ryzyka, zwanych również portfelami równego udziału ryzyka. Portfele parytetowe są przykładem strategii inwestycyjnej, przy opracowywaniu której pomija się założenia związane ze stopą zwrotu portfela. W rozdziale 3 przedstawiono kilka autorskich propozycji stanowiących rozszerzenie klasycznej teorii portfeli parytetowych. Kolejny rozdział dotyczył tzw. portfeli najbardziej zdywersyfikowanych. Są to portfele wyznaczane przy założeniu, że efekt dywersyfikacji tkwi w różnicy między ryzykiem portfela a średnią ważoną ryzyka obliczanego dla poszczególnych składników tego portfela. W rozdziale 5 przedstawiono wybrane miary dywersyfikacji, do określenia których stosuje się miary entropii. W ostatnim rozdziale przedstawiono możliwości zastosowania analizy składowych głównych w problemach dotyczących dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj