ebook Wybory samorządowe 2018. Zagadnienia praktyczne i schematy działań - Monika Augustyniak

Wybory samorządowe 2018. Zagadnienia praktyczne i schematy działań

W opracowaniu kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych – od przedstawienia podstaw prawnych i zasad ich przeprowadzania, po omówienie poszczególnych etapów wyborczych i środków zaskarżania, jakie przysługują wyborcy, w tym m.in.: tworzenie obwodów głosowania oraz rejestru i spisu wyborców, zarządzenie wyborów do rad/sejmików, liczba radnych i zgłaszanie kandydatów na radnych protesty wyborcze, wygaśnięcie mandatu radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz wybory uzupełniające i przedterminowe, procedura zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wybór i odwołanie zarządu powiatu lub województwa, przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Poszczególne rozdziały zostały wzbogacone o schematy działań oraz wzory dokumentów wraz z przykładami postanowień proceduralnych w zakresie omawianej w nich problematyki. Uwzględniono również najnowsze zmiany przepisów prawnych, w tym m.in. wprowadzonych na podstawie ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dodatkowo publikacja zawiera liczne przykłady i propozycje rozwiązań zagadnień dotąd nieporuszanych w literaturze przedmiotu lub słabo zbadanych. Przywołuje poglądy wyrażone w doktrynie oraz w piśmiennictwie prawa administracyjnego, zwłaszcza w kontekście procesu wyborczego w jednostkach samorządu terytorialnego. Jest uzupełniona aktualnym orzecznictwem sądowym w zakresie problematyki ustrojowej i wyborczej. Adresaci: Książka stanowi kompendium wiedzy pracowników jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej kadencji, wraz ze wskazaniem najczęściej pojawiających się wątpliwości prawnych oraz zaprezentowaniem sposobu ich rozwiązania. Będzie także przydatna kandydatom w wyborach samorządowych, jak również przedstawicielom zawodów prawniczych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj