ebook Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXII. Stan prawny na dzień 20.04.2017 r. - Aleksander Babiński

Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXII. Stan prawny na dzień 20.04.2017 r.

Fragment "Wprowadzenia do wydania XXXII": Już od 13 lat trafia w Państwa ręce wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Jest to już trzydzieste drugie jego wydanie. Fakt ten odbieram z wielką satysfakcją ale i zdumieniem. Nawet najśmielsze oczekiwania, prognozy nie wskazywały na możliwość osiągnięcia tylu wydań. (...) (...) publikacja jest adresowana do funkcjonariuszy Policji odbywających szkolenia, jak również pełniących codzienną służbę. Łącznie tanowi go 142 akty (pierwotnie 76) zarówno ustawowe, jak i wykonawcze - rozporządzenia i zarządzenia, a nawet wybrane wytyczne i decyzje. śród nich oczywiście wiodące znaczenie ma ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (...) Tekst ujednolicony został wzbogacony o wskazane w przypisach akty normatywne, które wykonują ustawę, wraz z ich zmianami i miejscem publikacji. Nie ograniczają się one do aktów prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzeń), ale jak się wydaje zawierają najistotniejsze przepisy wewnętrzne (zarządzenia, wytyczne i decyzje). Przyjęty, przy ustawie o Policji, sposób wskazywania źródeł został zastosowany również do innych ustaw zamieszczonych w niniejszym wyborze.USTAWA O POLICJI 1)Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 7 ORGANIZACJA POLICJI 2)Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej 67 3)Rozporządzenie MSWiA z 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy 68 4)Rozporządzenie MSWiA z 4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a komendantem wojewódzkim Policji w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji 69 5)Zarządzenie Nr 20 KGP z 14 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego 70 6)Zarządzenie Nr 54 KGP z 7 października 2014 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji 73 7)Zarządzenie Nr 30 KGP z 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji 77 8)Zarządzenie Nr 1041 KGP z 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji 81 9)Zarządzenie Nr 88 KGP z 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji 98 10)Zarządzenie Nr 1173 KGP z 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji 98 11)Zarządzenie Nr 916 KGP z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji 101 12)Wytyczne Nr 5 KGP z 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji 102 UPRAWNIENIA POLICJI 13)Ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 107 14)Rozporządzenie RM z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego 117 15)Rozporządzenie RM z 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów 119 16)Rozporządzenie MSW z 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji 125 17)Rozporządzenie MSW z 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję 127 18)Rozporządzenie MSWiA z 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów 129 19)Rozporządzenie MSW z 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności 132 20)Rozporządzenie MSWiA z 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania, wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa 134 21)Rozporządzenie MSW z 29 września 2015 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję 136 22)Rozporządzenie MSWiA z 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych 142 23)Rozporządzenie PRM z 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielonego policjantowi do dostępu do danych osobowych 144 24)Rozporządzenie MSW z 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb 145 WYBRANE METODY I FORMY PRACY POLICJI 25)Zarządzenie Nr 23 KGP z 16 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac 161 26)Zarządzenie Nr 19 KGP z 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji 164 27)Zarządzenie Nr 16 KGP z 30 czerwca 2015 r. w sprawie not i dyfuzji Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej — Interpol 168 28)Zarządzenie Nr 14 KGP z 10 czerwca 2015 r. w sprawie niektórych zadań wykonywanych przez Policję w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstwa handlu ludźmi oraz innych czynów zabronionych z nim związanych 170 29)Zarządzenie Nr 15 KGP z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego 172 30)Zarządzenie Nr 53 KGP z 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji 175 31)Zarządzenie Nr 43 KGP z 6 października 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo nielegalnego laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki i substancje lub prekursory narkotykowe 178 32)Zarządzenie Nr 134 KGP z 30 października 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka 180 33)Zarządzenie Nr 130 KGP z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 186 34)Zarządzenie Nr 126 KGP z 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym 192 35)Zarządzenie Nr 125 KGP z 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokoju przejściowym 195 36)Zarządzenie Nr 124 KGP z 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich 198 37)Zarządzenie Nr 1355 KGP z 20 grudnia 2007 r. w sprawie metod i form organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych 211 38)Zarządzenie Nr 768 KGP z 14 sierpnia 2007 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym 216 39)Zarządzenie Nr 609 KGP z 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów 224 40)Zarządzenie Nr 496 KGP z 25 maja 2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu 228 41)Zarządzenie Nr 497 KGP z 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia służby przez policjantów wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego 230 42)Zarządzenie Nr 1386 KGP z 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych 232 43)Zarządzenie Nr 1834 KGP z 3 grudnia 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych trasach narciarskich 237 44)Zarządzenie Nr 23 KGP z 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi 239 45)Zarządzenie Nr 12 KGP z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego 245 46)Zarządzenie Nr 528 KGP z 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych 247 47)Zarządzenie Nr 982 KGP z 21 września 2007 r. w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych 251 48)Zarządzenie Nr 360 KGP z 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń 253 49)Zarządzenie Nr 1385 KGP z 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań związanych z realizacją eskort policyjnych 265 50)Zarządzenie Nr 1204 KGP z 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo- -informacyjnej w Policji 268 51)Zarządzenie Nr 1619 KGP z 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich 271 52)Zarządzenie Nr 453 KGP z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych 275 53)Zarządzenie Nr 17 KGP z 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej 279 54)Zarządzenie Nr 5 KGP z 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji 284 55)Zarządzenie Nr 323 KGP z 26 marca 2008 r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców 292 56)Zarządzenie Nr 25 KGP z 23 lipca 2015 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym 318 57)Wytyczne Nr 1 KGP z 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo- -śledczych przez policjantów 332 58)Wytyczne Nr 3 KGP z 5 lipca 2007 r. w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego 357 59)Wytyczne Nr 2 KGP z 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych 360 60)Wytyczne Nr 1 KGP z 3 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz korzystających z immunitetów krajowych 362 61)Wytyczne Nr 1 KGP z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ochrony bezpieczeństwa osobistego policjantów oraz osób postronnych podczas zatrzymywania osób poruszających się pojazdami 366 62)Wytyczne Nr 2 KGP z 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” 370 SŁUŻBA W POLICJI 63) Rozporządzenie MSW z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji 373 64)Rozporządzenie MSWiA z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego 378 65)Ustawa z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 380 66)Rozporządzenie MSWiA z 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów 390 67)Rozporządzenie MSWiA z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów 392 68)Rozporządzenie MSWiA z 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe 395 67)Rozporządzenie MSWiA z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji 400 68)Rozporządzenie MSWiA z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów 408 69)Rozporządzenie MSWiA z 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji 411 70)Rozporządzenie MSWiA z 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych 415 71)Rozporządzenie RM z 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym 416 72)Rozporządzenie MSWiA z 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne 419 73)Rozporządzenie MSWiA z 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą 423 74)Zarządzenie Nr 678 KGP z 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 427 PRAWA I OBOWIĄZKI FUNKCJONARIUSZY POLICJI 75)Rozporządzenie MSW z 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązkóworaz przebiegu służby policjantów 431 76)Rozporządzenie MSWiA z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego 435 77)Rozporządzenie MSWiA z 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji 444 78)Rozporządzenie MSWiA z 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 445 79)Rozporządzenie MSWiA z 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia 446 80)Rozporządzenie MSWiA z 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika 449 81)Rozporządzenie MSWiA z 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu 450 82)Rozporządzenie MSWiA z 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin 451 83)Rozporządzenie MSWiA z 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego 452 84)Rozporządzenie MSW z 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów 453 85)Rozporządzenie MSW z 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów 454 86)Rozporządzenie RM z 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy 459 87)Rozporządzenie MSWiA z 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom460 88)Rozporządzenie MSWiA z 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom 461 89)Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji 464 90)Rozporządzenie MSWiA z 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów 466 91)Rozporządzenie MSW z 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów 465 92)Rozporządzenie MSWiA z 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom 469 93)Rozporządzenie MSW z 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe 470 94)Rozporządzenie MSWiA z 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia 471 95)Rozporządzenie MSWiA z 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą 476 96)Rozporządzenie MSWiA z 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy 477 97)Rozporządzenie MSWiA z 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju 478 98)Rozporządzenie MSWiA z 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą 479 99)Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 480 100)Rozporządzenie MSW z 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 487 101)Rozporządzenie MSW z 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu 492 102)Zarządzenie Nr 24 KGP z 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów 494 103)Zarządzenie Nr 1120 KGP z 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru 501 104)Decyzja Nr 1 KGP z 2 stycznia 2006 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem 502 MIESZKANIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI 105)Rozporządzenie MSWiA z 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego 505 106)Rozporządzenie MSWiA z 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 507 107)Rozporządzenie MSWiA z 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów 509 108)Rozporządzenie MSWiA z 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu 511 109)Rozporządzenie MSWiA z 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów 512 110)Rozporządzenie MSWiA z 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji 514 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I MAJĄTKOWA FUNKCJONARIUSZY POLICJI 111)Rozporządzenie MSW z 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów 519 112)Ustawa z 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 522 113)Rozporządzenie MSWiA z 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej 524 114)Rozporządzenie RM z 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 525 115)Ustawa z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 527 KONTYNGENTY POLICYJNE 116)Rozporządzenie RM z 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym 531 117)Rozporządzenie RM z 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa 533 118)Rozporządzenie RM z 29 czerwca 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez policjantów i pracowników Policji w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa 536 KONTROLA I AUDYT 119)Ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 539 120)Decyzja Nr 65 MSW z 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 545 121)Decyzja Nr 319 KGP z 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez przez Ministra Spraw Wewnętrznych 553 122)Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wyciag) 554 123)Zarządzenie Nr 15 MSW z 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej — administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 559 124)Rozporządzenie MF z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu 563 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE FUNKCJONARIUSZY POLICJI 125)Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 569 126)Rozporządzenie MSWiA z 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin 582 127)Rozporządzenie RM z 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 588

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj