ebook Wstęp do chemii supramolekularnej (wydanie II) - Helena Dodziuk

Wstęp do chemii supramolekularnej (wydanie II)

Nowe, zaktualizowane wydanie wprowadzenia do chemii supramolekularnej, uwzględniające najważniejsze dla tej dziedziny grupy związków tworzących kompleksy inkluzyjne (etery koronowe, kaliksareny, sferandy, karcerandy, cyklodekstryny, fullereny, nanorurki, dendrymery, cyklofany) oraz agregaty molekularne (membrany lipidowe, micele, ciekłe kryształy, maszyny molekularne), samoorganizujące się makrocząsteczki w układach żywych (wirus mozaiki tytoniowej, DNA, błony komórkowe, receptory, układy porfirynowe, pompy protonowe), a także fascynujące układy supramolekularne (rozety, wstęgi, kapsułki, zeolity organiczne, łańcuchy, drabinki, klatki, struktury metaloorganiczne i ciekłe materiały porowate). Ta dynamicznie rozwijająca się dziedzina, usytuowana pomiędzy chemią, biochemią, fizyką i technologią (w tym nanotechnologią), umożliwia projektowanie układów supramolekularnych o własnościach ściśle dostosowanych do potrzeb. Perspektywy jej zastosowań są niezwykle obiecujące. Rozwój chemii supramolekularnej ma coraz większy wpływ na przemysłową syntezę chemiczną, przemysł farmaceutyczny i elektroniczny oraz medycynę (opracowanie m.in. nowych metod podawania leków oraz stworzenie biokompatybilnych materiałów kompozytowych do stosowania jako implanty nowej generacji w stomatologii i chirurgii). W skład chemii supramolekularnej wchodzi również ważny obszar chemii biomimetycznej, pozwalającej zrozumieć molekularne podstawy działania organizmów żywych, a może nawet powstania życia na Ziemi. Znaczenie tej dziedziny zostało docenione dwukrotnie Nagrodą Nobla: w 1987 r. dla badaczy oddziaływań supramolekularnych i w 2016 roku za badanie maszyn molekularnych. Publikacja stanowiąca zwartą, żywą prezentację aktualnego stanu wiedzy jest lekturą obowiązkową nie tylko dla naukowców i doktorantów prowadzących badania w tej dziedzinie, ale także dla niespecjalistów. ********* Introduction to Supramolecular Chemistry. Second Polish Edition New updated edition covering the most important compound groups that form inclusion complexes (crown ethers, cyclodextrins) and molecular aggregates (lipid membranes, micelles, liquid crystals, molecular machines) as well as self-organizing macromolecules in living systems (DNA, receptors, proton pumps), and fascinating supramolecular systems (rosettes, ribbons, capsules, cages, metal-organic frameworks and liquid porous materials). New updated edition of introduction to supramolecular chemistry covering the most important for this field compounds: those forming inclusion complexes (crown ethers, calixarenes, spherands, carcerands, cyclodextrins, fullerenes, nanotubes, dendrimers, cyclophanes) and molecular aggregates (lipid membranes, micelles, liquid crystals, molecular machines) as well as self-organizing macromolecules in living systems (tobacco mosaic virus, DNA, cell membranes, receptors, porphyrin systems, proton pumps), and fascinating supramolecular systems (rosettes, ribbons, capsules, organic zeolites, chains, ladders, cages, metal-organic frameworks, and liquid porous materials). Supramolecular chemistry as a dynamically developing discipline at the intersection of chemistry, biochemistry, physics and technology (in particular nanotechnology) enables designing supramolecular systems with properties precisely tailored to needs. Its application potential is very promising. The development of supramolecular chemistry has an increasing impact on industrial chemical synthesis, the cosmetic, pharmaceutical and electronics industry and medicine (leading to new methods of drug administration and creation of biocompatible composite materials which will serve as new-generation implants in dentistry and surgery). An important component of supramolecular chemistry is biomimetic chemistry, a science which provides insight into the molecular basis for the functioning of living organisms and perhaps even the origin of life on Earth. The significance of this field was recognized by two Nobel Prizes in chemistry: in 1987 for the studies on molecular recognition and in 2016 for the research on molecular machines. The book, which is a concise and lively presentation of the current state of knowledge, is a must-read not only for scientists and PhD students involved in research in this domain, but also for non-specialists.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj