ebook Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagadnień - wybrane problemy -

Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagadnień - wybrane problemy

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest wyrazem równowagi ustrojowo-prawnej i społeczno-ekonomicznej Rzeczypospolitej. Decyduje o rozwoju jednostki i społeczeństwa w różnych wymiarach ich funkcjonowania. Czynnikiem określającym sferę bezpieczeństwa wewnętrznego jest każde zagrożenie dla prawidłowości tego funkcjonowania. Z uwagi na wielorakość zagrożeń i wektorów ich oddziaływania bezpieczeństwo wymaga bieżącego diagnozowania nowo powstających lub ewoluujących elementów podmiotowych i przedmiotowych – czy nie stanowią one potencjalnego zagrożenia. Przedstawione podejście do zagadnienia bezpieczeństwa wynika z jego niejednolitości, a zarazem potrzeby zapewnienia spójności działań organów państwa. Prezentujemy w kolejnych rozdziałach opracowania odnoszące się do aspektów prawnych i praktycznych przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego, mając świadomość, że nie oddają one wszystkich problemów. Dokonując wprowadzenia do niniejszego opracowania, przeznaczonego przede wszystkim dla praktyków (urzędników, funkcjonariuszy, żołnierzy) odpowiadających za kreowanie lub realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz studentów, chcielibyśmy zwrócić uwagę na wielowymiarowość problematyki związanej z przeciwdziałaniem nowym zagrożeniom. RedaktorzyWstęp Waldemar Zubrzycki — ROZDZIAŁ 1 Działalność terrorystyczna w Polsce w aspekcie wewnętrznych zagrożeń Paweł Łabuz — ROZDZIAŁ 2 Przestępczość zorganizowana i transgraniczna aktualnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa – struktury, determinanty,tendencje oraz prognozy i kierunki rozwoju Irena Malinowska — ROZDZIAŁ 3 Zagrożenia ekonomiczne bezpieczeństwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości podatkowej Krzysztof Sawicki — ROZDZIAŁ 4 Korupcja w państwie demokratycznym Agnieszka Sadło-Nowak — ROZDZIAŁ 5 Wyzwania i zagrożenia dla funkcjonowania państwa wynikające z przestępstwa łapownictwa Tomasz Safjański — ROZDZIAŁ 6 Czynniki warunkujące rozwój przestępczości narkotykowej w Polsce Paweł Łabuz, Mariusz Michalski — ROZDZIAŁ 7 Prawne aspekty zwalczania przestępczości narkotykowej w Polsce Michał Safjański, Tomasz Safjański — ROZDZIAŁ 8 Przestępczość marihuanowa w Polsce – zagrożenie czy mit? Kornelia Stępień — ROZDZIAŁ 9 Wybrane zjawiska patologii społecznej w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa Agnieszka Choromańska — ROZDZIAŁ 10 Reformy procedury karnej zagrożeniem dla ewolucji prawa i funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości?! – refleksje na gruncie ostatnich nowelizacji procesu karnego Andrzej Warmiński — ROZDZIAŁ 11 Bezpieczeństwo życia człowieka w świetle założeń Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 Monika Porwisz — ROZDZIAŁ 12 Realizacja przez Policję ustawowych zadań w zakresie standardów ochrony danych adresowych pokrzywdzonego i świadka Andrzej Sprycha — ROZDZIAŁ 13 Czynności operacyjno-rozpoznawcze Policji a prawo do prywatności Julia Wioletta Tocicka — ROZDZIAŁ 14 Metodyka typowania zagrożeń oraz szacowanie ryzyka ich występowania Tomasz Safjański — ROZDZIAŁ 15 Rola międzynarodowej współpracy policyjnej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa na przykładzie Polski Zakończenie Bibliografia

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj