ebook Wpływ regulacji unijnych na funkcjonowanie polskiego rynku motoryzacyjnego ocena skutków ekonomicznych i organizacyjnych zmian w skali mikro, makro. - Wojciech Lewicki

Wpływ regulacji unijnych na funkcjonowanie polskiego rynku motoryzacyjnego ocena skutków ekonomicznych i organizacyjnych zmian w skali mikro, makro.

W dzisiejszej rzeczywistości rynkowej nikt nie ma już wątpliwości, ze sektor motoryzacyjny zaliczany jest do głównych działów unijnej gospodarki. Wartym podkreślenia jest fakt, że jeszcze na początku XXI wieku przemysł motoryzacyjny był przykładem oligopolu gdzie 10 najważniejszych firm wytwarzało ponad 75% produkcji. Jak podkreśla wielu autorów min. J. Burnewicz., M. Orlicki., J.Wicher., w ostatnich latach doszło do wielu istotnych zmian w tej kwestii. Pierwszym przejawem było wprowadzenie w 2002 roku Rozporządzenia Unijnego 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym. Także Polska podzielając wartości będące fundamentem jedności Unii podjęła decyzję o wprowadzeniu w dniu 28 stycznia 2003 roku Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie wyłączenia niektórych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.Obserwacje rzeczywistości rynkowej wskazały, że wspominane powyżej Rozporządzenia doprowadziły do wielu istotnych zmian zarówno zakresie sprzedaży i dystrybucji samochodów oraz części zamiennych jak i usług naprawczych. Na tej podstawie można wnioskować, ze rozwiązano problemy związane z konkurencją w odniesieniu do tego sektora gospodarki. Nic bardziej mylnego. W kolejnych latach Komisja Europejska zmuszona była podjąć decyzję o przedłużeniu obowiązywania wspomnianych regulacji, aż roku 2023 aby po tym okresie wydać ostateczną uchwałę o dalszych losach Rozporządzeń. Zważywszy na ten okoliczność wielu autorów jak i przedstawicieli instytucji oraz urzędów podkreśla konieczność realizacji badań obejmujących problematykę wpływu wspomnianych regulacji na rynek motoryzacyjny zarówno w skali makro jak i mikro. Zatem podjęcie próby omówienia tych zagadnień wydaje się być właściwym zakreśleniem problemu badawczego, zważywszy, że wnikliwa analiza piśmiennictwa z zakresu nauk ekonomicznych uwidoczniła brak pozycji opisujących problematykę ekonomicznych i organizacyjnych skutków wprowadzenia tych regulacji w odniesieniu do tego rynku zarówno w ujęciu praktycznym jak i teoretycznym. Tym samym niniejsza monografia stanowi próbę uzupełnienia luki w literaturze przedmiotu. Fakt ten czyni tę monografię jeszcze bardziej interesującą i godną polecenia każdemu czytelnikowi.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj