ebook Wolność człowieka i jej granice -

Wolność człowieka i jej granice

Trzytomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu cywilizacyjnego od czasów starożytnych aż do współczesności. Tom trzeci zawiera analizy myśli politycznej od końca XIX wieku do dziś. Przedstawiono w nim koncepcje Fryderyka Nietzschego, Włodzimierza Lenina i Lwa Trockiego, a także interpretacje różnorodnych aspektów wolności w założeniach hiszpańskiej myśli tradycjonalistycznej (karlistowskiej), niemieckich konserwatystów rewolucyjnych oraz w doktrynie narodowego socjalizmu. W publikacji znajdują się również opracowania dotyczące myśli liberalizmu (Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, Isaiah Berlin, James M. Buchanan, John Rawls i Ronald Dworkin), socjalizmu (historia i idee Praskiej Wiosny, ruch Nowej Lewicy), katolickiej nauki społecznej (Jan Paweł II), libertarianizmu (Robert Nozick), republikanizmu (Quentin Skinner), feminizmu i komunitarianizmu. Ponadto zamieszczono tu przekrojowe studium na temat znaczenia pojęcia wolności we współczesnej demokracji oraz dwa artykuły poświęcone metodologii i typologii kategorii wolności. Przegląd zaprezentowanych stanowisk pozwala dostrzec skalę rozbieżności w postrzeganiu pojęcia wolności nie tylko w różnych epokach, lecz także pomiędzy reprezentantami głównych doktryn politycznych. Bogactwo przywołanych koncepcji wskazuje jednoznacznie na interdyscyplinarną specyfikę badania kategorii wolności. Ukazanie spektrum ich różnorodności przez pryzmat analizy naukowej wydaje się więc niezbędnym fundamentem umożliwiającym kompleksowe i wielopoziomowe zrozumienie idei wolności.Marta Baranowska – Wola mocy a wolność w filozofii Fryderyka Nietzschego 7 Adam Bosiacki – Antynomie wolności w teorii i praktyce doktryny Władimira Lenina 31 Paweł Sydor – Świadomość konieczności czy konieczność świadomości. Wolność według Lwa Trockiego 49 Jacek Bartyzel – Wolności konkretne i wolność chrześcijańska w hiszpańskiej myśli tradycjonalistycznej (karlistowskiej) 61 Marek Maciejewski – O wolne i wielkie Niemcy. Rewolucyjnych konserwatystów idee Rzeszy Niemieckiej (do 1933 r.) 83 Maria Zmierczak – Pojmowanie wolności w doktrynie narodowego socjalizmu 107 Jan Kłos – Wolność w myśli Ludwiga von Misesa 121 Miłowit Kuniński – Wolność w filozofii Friedricha Augusta von Hayeka 149 Piotr Ptak – Wolność w poglądach Miltona Friedmana 185 Beata Polanowska-Sygulska – Doktryna wolności Isaiaha Berlina 217 Katarzyna Metelska-Szaniawska – Koncepcja wolności w ekonomii konstytucyjnej Jamesa M. Buchanana 245 Elżbieta Jung – Wolność jako główny postulat feminizmu 265 Agnieszka Walecka-Rynduch – Pojęcie wolności w ruchu Nowej Lewicy 293 Lech Dubel, Marcin Niemczyk – „Upojeni wolnością”. Historia i idee Praskiej Wiosny jako próba wdrożenia socjalizmu z ludzką twarzą 325 Michał Rupniewski – Wolność w filozofii politycznej Johna Rawlsa 351 Magdalena Modrzejewska – Koncepcja wolności w myśli Roberta Nozicka – w poszukiwaniu aksjologicznych podstaw systemu polityczno-prawnego 379 Jerzy Zajadło – Testament Ronalda Dworkina 399 Ilona Balcerczyk – Filary wolności. Aksjologiczny wymiar wolności w myśli Jana Pawła II 423 Adam Chmielewski – Komunitaryzm: poszukiwanie warunków wolności 443 Jacek Malczewski – Republikańska teoria wolności obywatelskiej w ujęciu Quentina Skinnera 465 Stanisław Filipowicz – Wolność we współczesnej demokracji 475 Olgierd Górecki – Granice wolności jednostki – problemy metodologiczne i klasyfikacja pojęcia 499 Olgierd Górecki – Typologia granic wolności jednostki w doktrynach polityczno-prawnych 515 Noty biograficzne autorów 537

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj