ebook Więcej niż obraz -

Więcej niż obraz

Sfomułowanie „więcej niż obraz”, w ujęciu autorów artykułów zawartych w tej książce, jest wyrazem przekonania o konieczności przedefiniowania głównych założeń badawczych nad współczesną ikonosferą: winny one nawiązywać do modelu badań transdyscyplinarnych, stając się tym samym ważną częścią dyskursu współczesnego kulturoznawstwa i zarazem punktem odniesienia dla naukowców, dla których obraz nie sytuuje się w centrum ich zainteresowań. prof. Eugeniusz Wilk SPIS TREŚCI Eugeniusz Wilk, Przekraczać granicę obrazu. Wprowadzenie Wojciech Józef Burszta, Monokultura i mediatyzacja. W stronę kulturoznawstwa krytycznego Część 1. Krajobrazy kulturowe 1. Ryszard Nycz, Krajobraz kulturowy albo o kulturze jako czasowniku 2. Elżbieta Rybicka, Krajobraz kulturowy. Między ideologiami a działaniami 3. Stefan Bednarek, Krajobraz kulturowy, czyli o tautologii 4. Roma Sendyka, Krajobrazy (nie)pamięci: dekonstrukcja krajobrazu kulturowego 5. Agnieszka Karpowicz, „Krajobraz jako oko”. Powidoki Mirona Białoszewskiego Cześć 2. Krajobrazy transnarodowe 6. Nicole Dołowy-Rybińska, Europa mniejszości. Obrazy kulturowe i granice etniczne 7. Elżbieta Wiącek, Model dysjunkcji w pejzażach Riwiery Tureckiej 8. Magdalena Barbaruk, Zobaczyć krajobraz. Refleksja o wartościach pejzażu hiszpańskiego 9. Ryszard Zajączkowski, Paryż – Lwów – Nowy Jork. Pejzaże kulturowe Józefa Wittlina Część 3. Obrazy w doświadczaniu natury 10. Beata Frydryczak, Więcej niż obraz: procesualna natura krajobrazu 11. Marek Pacukiewicz, „Oczy szukają drogi…”. Doświadczenie krajobrazu w alpinistycznych narracjach liminalnych 12. Albert Miściorak, Od krajobrazu kulturowego do przeżywanego. Rola przyrody w kształtowaniu krajobrazów Część 4. Zwrot performatywny w rozważaniach nad obrazem 13. Leszek Kolankiewicz, Słowo wstępne do panelu „Zwrot wizualny a zwrot performatywny – ideowe tło współczesnego dyskursu kulturoznawczego 14. Małgorzata Sugiera, Więcej niż zwrot: performatywność jako podłoże przemian paradygmatycznych 15. Dorota Sajewska, Radykalizm ciała w rekonstrukcji 16. Iwona Kurz, kurz Obraz i performans: w zapętleniu 17. Sławomir Sikora, Performatywność w filmie Część 5. Performatyka obrazu 18. Karolina Charewicz-Jakubowska, Performatyka obrazu. Kulturoznawcze transformacje wobec zwrotu performatywno-obrazowego 19. Magdalena Zamorska Techno-obrazy performujących ciał 20. Anna Czajka-Cunico, Zwrot wizualny a obrazy chwili 21. Adam Pisarek, Wyobrażenie jako przedmiot dyskursu historyczno-kulturowego Część 6. Obrazy cyfrowe i postobrazy 22. Ryszard W. Kluszczyński, Doświadczenia wizualne jako postobrazy (od wydarzeń multimedialnych do wizualnych bio-środowisk) 23. Violetta Sajkiewicz, Więcej niż ornament. Wideomalarstwo Dominika Lejmana 24. Ewa Łukaszyk, Topologia w humanistyce. Inspiracje matematyczne a nauki o kulturze 25. Matylda Szewczyk, Obrazy (od) początku. Kilka uwag o kulturowej roli medycznych i dokumentalnych przedstawień płodu Część 7. Kulturowe studia miejskie 26. Ewa Rewers, Kulturowe studia miejskie – pułapki gościnności 27. Blanka Brzozowska, Od „wirtualnej witryny” do „cichych sklepów” - nowy wymiar konsumpcji w przestrzeni miejskiej 28. Aleksandra Kunce, Czy myślenie o metropolii potrzebuje filozofii lokalności? 29. Łukasz Bukowiecki, Wizje i wizualizacje. Historia niedoszła warszawskich muzeów 30. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Megaboard na Moście Westchnień. Ogłoszenie reklamowe jako hiperbola, metonimia, metafora dyskursu komercyjnego w semiosferze miasta 31. Wiesław Godzic, Azja nad Wisłą albo transnarodowy obraz celebryty Część 8. Obrazy w działaniu 32. Andrzej Gwóźdź, Środowisko designu – obrazy w działaniu 33. Anna Nacher, Obrazy w działaniu – mapy społecznej wyobraźni 34. Marcin Składanek Wizualizacja informacji w działaniu i poza działaniem 35. Tomasz Misiak, Spóźniony projekt ekologii akustycznej. Dźwięk jako fenomen kulturowy Część 9. Obrazy w komunikacji 36. Marta Rakoczy, Obraz, pismo, szkoła w perspektywie antropologicznej 37. Anastazja Nabokina, Na styku fotografii i tańca. ruch, ciało, obraz 38. Weronika Parafianowicz-Vertun, „Czarno na czarnym”? Obraz w polskich i czechosłowackich nieoficjalnych czasopismach lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Część 10. Locus Theologicus 39. Locus Theologicus w kulturze wizualnej - panel 40. Anna Kawalec, Widzenie i kontemplacja. Loci theatrales w przestrzeni wiara-kultura. Obraz i słowo 41. Adam Regiewicz, Słowo wcielone w Obraz. O podstawowych kwestiach kerygmatycznej interpretacji dzieła filmowego 42. Jan Stanisław Wojciechowski, Władze widzenia 43. Marta Kładź-Kocot, Obraz jako mit. Doświadczenie dyspersyjne 44. Witold Kawecki, Zobaczyć niewidzialne Część 11. Film w kontekstach kulturowych 45. Tadeusz Lubelski, Wstęp 46. Maryla Hopfinger, Film – zmiana paradygmatu 47. Piotr Marecki, Nowe rytuały medialne 48. Iwona Kurz, Kino polskie po 1989 roku: nowe hierarchie, nowe stanowiska 49. Sebastian Jagielski, Spirytusowe znicze i przygodność wartości 50. Piotr Zwierzchowski, O badanie polskiego kina w kontekstach

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj