ebook Warsztaty z Geografii Turyzmu. Tom 9 - Marzena Makowska-Iskierka,Jolanta Wojciechowska

Warsztaty z Geografii Turyzmu. Tom 9

Redakcja „Warsztatów z Geografii Turyzmu” wyjaśnia, że odpowiadając na ogłoszony w ubiegłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs na dofinansowanie czasopism naukowych, podjęła starania uruchomienia czasopisma w miejsce wcześniej wydawanej monografii. Udało się spełnić formalne wymagania i opublikować pierwszy zeszyt, dodając w nawiasie nr 8, wskazujący na kontynuację wydawanej od 2011 r. serii monografii o tym tytule. Na skutek nieotrzymania środków na wydawanie czasopisma, powracamy w tym roku do cyklicznego (raz w roku) publikowania monografii, nadając niniejszemu tomowi kolejny numer, czyli 9. Przepraszając Czytelników za zmiany, pragniemy jednak poinformować o pozytywnych praktycznych względach takiego rozwiązania, bowiem wydając niniejszą monografię już w tym roku, dajemy Autorom możliwość uzyskania punktów za publikację artykułów w naszym wydawnictwie. Książka składa się z prac napisanych przez bardzo młodych adeptów nauki. Autorami są studenci, najmłodsi absolwenci, doktoranci oraz młodzi pracownicy wyższych uczelni. Problematyka niniejszego numeru jest zróżnicowana, czego potwierdzeniem jest fakt, że w części zawierającej artykuły będą poruszone następujące zagadnienia: – aktywność rekreacyjno-turystyczna piłkarek nożnych w ich czasie wolnym, – oferty turystyki filmowej w wyjazdach do Irlandii, – znaczenie milongi w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi, – budżet obywatelski narzędziem kreowania przestrzeni rekreacyjnej miasta, – drzewa jako pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, – wody lecznicze jako podstawa rozwoju turystyki zdrowotnej w uzdrowisku Sopot.Od Redakcji 7 Artykuły Aktywność rekreacyjno-turystyczna w czasie wolnym piłkarek nożnych z województwa łódzkiego (Leisure time tourist-recreation activity of female football players from Lodz region) – GABRIELA DALESZCZYK 11 Projekt oferty turystyki filmowej jako próba urozmaicenia polskiej oferty wyjazdowej do Irlandii w 2018 roku (The project of film tourism offer as an attempt to spice the polish travel offer to Ireland in 2018) – AGNIESZKA JAROSZ 33 Milonga w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi (Milonga in recreational space of Łódź) – MARTA KORCZAK, ALEKSANDRA NAWROT, AGNIESZKA PRYLIŃSKA, MONIKA STUSIO 49 Budżet obywatelski jako narzędzie kreowania przestrzeni rekreacyjnej Łodzi (The participatory budget as a tool for the creation of a recreation sphere in Lodz) – KATARZYNA OKRĘGLICKA, JOANNA RAJCZAK, MONIKA TRAFALSKA 67 Drzewa – pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Trees – natural monuments in the Suwałki landscape park) – JOANNA PIETRZAK-ZAWADKA, SEBASTIAN JUSZKO, TOMASZ KUĆ, RADOSŁAW LEWOŃ, MICHAŁ OSTROWSKI, JUSTYNA ROGALSKA, PAWEŁ ZALEWSKI 85 Wody lecznicze jako podstawa rozwoju turystyki zdrowotnej (na przykładzie uzdrowiska Sopot) (Water treatments as a basis for the development of spa tourism «on the example of a spa Sopot») – MICHAELA SYWULA 99 Notatki naukowe Turystyka na obszarach chronionych w Polsce – PIOTR MIAZEK 113 Tatrzański Park Narodowy – konflikt ochrony przyrody i turystyki – MARTYNA FELCZAK 121 Tatrzański Park Narodowy – udostępnianie dla turystów – PATRYCJA LIS 129 Pieniński Park Narodowy – cenny krajobrazowo i przyrodniczo – JULIA WAPRZKO 137 Wigierski Park Narodowy – ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego a turystyka – WERONIKA ŁUCZAK 143 Recenzje Filip Dutkowski, Karol Szupryczyński, Monika Wisła, Islandia. Kraina wody i ognia. Inspirator podróżniczy, Wydawnictwo Pascal 2018, ss. 208 – KLAUDIA POTAKOWSKA 151 Jakub Rybicki, Po Bajale. Rowerem przez Syberię, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2015, ss. 384 – ANGELIKA KORCZAK 155 Sprawozdanie Sprawozdanie z Pierwszego Światowego Kongresu Agroturystyki, Bolzano, Włochy, 7–9 listopada 2018 roku – KATARZYNA ORZECHOWSKA 159 Informacje o Autorach 177

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj