ebook W poszukiwaniu zwinności w architekturze systemów IT - Krzysztof Bończak

W poszukiwaniu zwinności w architekturze systemów IT

Prezentowana książka została w całości poświęcona praktykom zwinnym ze szczególnym uwzględnieniem spojrzenia na opisywane zagadnienia z perspektywy roli architekta. Publikacja pozwala zapoznać się z aspektami zwinnego wytwarzania systemów rozproszonych, zrozumieć wagę jaką stanowi architektura w nowoczesnych systemach oraz przewagę jaką daje stosowanie jej w świadomy sposób. Omawiane zagadnienia prezentowane są ze szczególnym naciskiem na wspieranie działań biznesowych i dostarczanie maksymalnej możliwej wartości do użytkownika końcowego. Stanowi wprowadzenie w arkana budowania zespołów zwinnych i samoorganizujących się, koegzystujących w ramach struktur liniowych, których wydajność pracy ma znacząco wybiegać ponad przeciętność w celu budowania trwałej przewagi rynkowej. Dzięki tej książce poznasz: • nowatorskie podejście do architektury związane z zagadnieniem architektury zwinnej, • ewolucję zagadnienia zwinności z poziomu niewielkich projektów do projektów dużej skali, • zasady stosowania modelowania zwinnego, • mechanizmy działania zespołów zwinnych, • czynniki motywujące i demotywujące członków zespołów zwinnych, • sposoby tworzenia i istotę istnienia zespołów samoorganizujących się, • metody wspierania działań biznesowych i budowania przewagi rynkowej w branży IT, • zasady tworzenia systemów IT dostosowanych do oczekiwań i reagujących na zmiany, • genezę powstania zagadnienia architektury w ujęciu systemów IT, • kompleksowe spojrzenie na zagadnienie architektury, • ewolucję stylów architektonicznych systemów rozproszonych wraz z ich wadami, zaletami i możliwymi miejscami zastosowań, • reaktywne podejście do tworzenia systemów rozproszonych.Przedmowa 7 Podziękowania 9 Słowo wstępne 11 1. Wprowadzenie do architektury 19 1.1. Definicja pojęcia architektury 21 1.2. Wybrane punkty widzenia na architekturę 23 1.3. Zasady tworzenia architektury 27 1.4. Podejście klasyczne i zwinne do architektury 31 1.5. Definicja podstawowych interesariuszy 33 1.6. Role architektów 34 1.7. Ewolucja roli architekta 36 1.7.1. Spojrzenie globalne 36 1.7.2. Spojrzenie projektowe 39 1.8. Podsumowanie 40 2. Architektura zwinna 43 2.1. Cele architektury zwinnej 45 2.2. Zasady tworzenia architektury zwinnej 47 2.3. Rola architekta zwinnego 47 2.4. Organizacja pracy w zespołach zwinnych 53 2.5. Wartości architektury zwinnej 57 2.6. Podsumowanie 78 3. Architektura zwinna a manifest Agile Alliance 81 3.1. Ludzie i interakcje ważniejsze niż procesy i narzędzia 82 3.2. Działające oprogramowanie ważniejsze niż kompleksowa dokumentacja 85 3.3. Współpraca z klientem ważniejsza niż negocjacje kontraktu 87 3.4. Reagowanie na zmiany ważniejsze niż podążanie za planem 89 3.5. Zasady wynikowe 90 3.6. Podsumowanie 102 4. Architektura zwinna a zespoły samoorganizujące się 105 4.1. Architekt zwinny jako instruktor 108 4.2. Aranżowanie zespołów samoorganizujących się 109 4.3. Koegzystencja zespołów samoorganizujących się ze strukturami liniowymi 113 4.4. Podsumowanie 113 5. Dobre praktyki architektury zwinnej 115 5.1. Ujęcie techniczne 116 5.2. Ujęcie organizacyjne 118 5.3. Ujęcie komunikacyjne 120 5.4. Podsumowanie 122 6. Modelowanie zwinne 125 6.1. Celowość modelowania zwinnego 129 6.2. Wytyczne modelowania zwinnego 129 6.3. Praktyki modelowania zwinnego 132 6.3.1. Praktyki główne 132 6.3.2. Praktyki uzupełniające 135 6.4. Podsumowanie 136 7. Ewolucja architektury 139 7.1. Style architektoniczne 147 7.2. Architektura monolityczna 149 7.3. Architektura repozytorium 150 7.4. Architektura klient-serwer 151 7.5. Architektura Peer-To-Peer 153 7.6. Architektura filtrów i potoków 153 7.7. Architektura oparta na komponentach 154 7.8. Architektura oparta na podejściu obiektowym 156 7.9. Architektura oparta na modelu dziedziny 157 7.10. Architektura zorientowana na zasoby 159 7.11. Architektura warstwowa 161 7.12. Architektura wielowarstwowa 165 7.13. Architektura oparta na szynie wiadomości 166 7.14. Architektura oparta na usługach 169 7.15. Architektura mikrokernela 173 7.16. Architektura zorientowana na zdarzenia 175 7.16.1. Topologia mediatora 175 7.16.2. Topologia brokera 176 7.17. Architektura mikroserwisów 178 7.17.1. Topologia oparta na API 179 7.17.2. Topologia oparta na interfejsie aplikacyjnym 179 7.17.3. Topologia oparta na scentralizowanej wymianie wiadomości 181 7.18. Architektura przestrzenna 184 7.19. Architektura chmurowa 187 7.20. Podsumowanie 189 8. Manifest reaktywny 191 8.1. Podsumowanie 193 Bibliografia 195 Wykaz skrótów 199

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj