ebook Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz - Opracowanie zbiorowe,Iwona Romańczuk,Maria Rzewnicka

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

Na szczeblu gminnym wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz realizują działania mające na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji obowiązków środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jeżeli jesteś podmiotem stanowiącym element gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi musisz koniecznie zajrzeć do niniejszej publikacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj