ebook Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz - Iwona Romańczuk,Maria Rzewnicka

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wprowadzony został nowy model selektywnego zbierania odpadów w podziale na odpowiednie frakcje. Gminy, a także przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów mają wiele wątpliwości i pytań z tym związanych. Z myślą o nich powstał praktyczny komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierający wiele rozwiązań i wyjaśnień. O praktyczności komentarza świadczą: • liczne przykłady wyjaśniające aktualne problemy związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wprowadzoną reformą w tym zakresie; • szeroko skomentowane obowiązki podmiotów, które uczestniczą w procesie zagospodarowania odpadami komunalnymi; • praktyczne wzory regulaminów, uchwał, umów; • omówienie błędów w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; • aktualne orzecznictwo sądów powszechnych oraz organów nadzorujących i kontrolujących jednostki samorządu terytorialnego; • instrukcja, jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności uregulowanej w ustawie. Autorki komentarza omawiają aktualne problemy, z jakimi muszą się zmierzyć podmioty wykonujące działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz jednostki odpowiedzialne za gospodarkę komunalną. Proponują rozwiązania i odpowiedzi na wiele pytań powstających w związku ze stosowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z wprowadzoną od 1 lipca 2017 r. „rewolucją śmieciową”. Dzięki publikacji można dowiedzieć się: • Jaki wpływ będzie miało nowe rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów na dotychczas obowiązujące umowy niedostosowane do rozporządzenia? • Kiedy można stosować okres przejściowy dla nowych rozwiązań wprowadzonych od 1 lipca 2017 r.? • Kto ma dostosować nowe oznaczenia pojemników oraz kto poniesie koszty dostosowania? • Czy i w jaki sposób należy oznaczyć worki stosowane w selektywnej zbiórce odpadów? • Jakich błędów uniknąć, tworząc regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy? • Jak skonstruować prawidłową uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu? • Czy gmina może w drodze aktu prawa miejscowego przenieść obowiązek utrzymania czystości przystanków komunikacyjnych na inny podmiot np. na użytkownika terenu? • Jak długo należy przechowywać umowy i dowody opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych? • Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek zorganizować przetarg w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku organizowania przetargu jedynie na odbieranie odpadów komunalnych? • Jakie kryteria wyboru RIPOK-u należy przyjąć, gdy w regionie są dwie instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych? • Czy w obowiązującym stanie prawnym rada gminy może uzależniać wysokość pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby osób w gospodarstwie domowym? • Jak i w jakim zakresie należy stosować do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisy ustawy o odpadach? • Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek zorganizować przetarg w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku organizowania przetargu na nieruchomości w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne? Iwona Romańczuk – radca prawny, wcześniej pracownik administracji samorządowej. Praktyk w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego i samorządowego. Specjalizuje się w prawie administracji publicznej, z uwzględnieniem gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Jest autorką publikacji o tej tematyce. Obecnie jest także redaktorem prowadzącym w Wydawnictwie INFOR. Maria Rzewnicka – radca prawny, a także pracownik samorządowej spółki prawa handlowego powołanej do zadań o charakterze użyteczności publicznej. Prowadzi również kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w prawie cywilnym, prawie ochrony konkurencji oraz problematyce szeroko pojętej działalności gospodarczej, ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj