ebook Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Komentarz - Izabela Heropolitańska,Agnieszka Nierodka

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Komentarz

Publikacja zawiera omówienie rzeczywistych problemów jakie wyniknęły na tle stosowania ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz problemów jakie w przyszłości mogą wyniknąć. Autorki nie uchylają się od zajęcia stanowiska w sprawach kontrowersyjnych. W komentarzu do przedmiotowej ustawy znajdziesz m.in. omówienie: definicji kredytu hipotecznego, nieruchomości jakich nabycie może być takim kredytem finansowane, obowiązków kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta wobec konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, zasad świadczenia konsumentowi usług doradczych przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta, treść umowy o kredyt hipoteczny, zasad świadczenia usług pośrednictwa kredytu hipotecznego przez pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta na terytorium państwa członkowskiego, przepisów określających zasady nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Z książki dowiesz się również: Kto może zaciągnąć kredyt hipoteczny? Jakie wymagania ekonomiczne i prawne musi spełnić kredytobiorca, żeby kredytodawca mógł mu takiego kredytu udzielić? W książce omówiono zarówno problemy prawne, jak i te o charakterze ekonomicznym. Wnikliwej analizie poddane zostały przepisy ustawy dotyczące praw i obowiązków konsumenta i kredytodawcy związanych z: możliwością wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, opóźnieniem się konsumenta ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego, odstąpieniem przez konsumenta od umowy o kredyt hipoteczny. Autorki dokonują również analizy wymogów dla pośredników kredytu hipotecznego, agentów oraz personelu kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta, które umożliwią mu prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie. Komentarz zawiera wiele przykładów oraz odwołań do praktyki. Uwzględniono w nim orzecznictwo sądowe, w tym: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla radców prawnych, pracowników banków udzielających kredytów hipotecznych oraz podlegających obowiązkowemu szkoleniu w tym zakresie, deweloperów, pośredników i agentów kredytu hipotecznego, a także konsumentów ubiegających się o udzielenie takiego kredytu oraz korzystających z niego. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów zajmujących się tematyką konsumencką.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj