ebook Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ] - Ewa Bończak-Kucharczyk

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

W komentarzu omówiono nie tylko przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i akty wykonawcze do niej, lecz także związane z nimi przepisy wielu innych ustaw. Wnikliwie przeanalizowano obszerne orzecznictwo. Autorka przedstawia m.in. zagadnienia dotyczące: obrotu nieruchomościami, gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości i tworzenia takich zasobów, użytkowania wieczystego, wywłaszczania i ograniczania praw do nieruchomości, wyceny, scalania i podziałów nieruchomości, opłat adiacenckich, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie i rzeczoznawstwa majątkowego, własności lokali. W szóstym wydaniu książki omówiono wszystkie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami opublikowane do 1.04.2020 r. (także wchodzące w życie później) oraz opublikowane do tego dnia zmiany innych przepisów ważnych dla omawianej problematyki. Wskazano również regulacje wprowadzone ustawą z 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz radykalne zmiany tych norm wprowadzone nowelizacją z 13.06.2019 r., a także zmiany wprowadzone następującymi ustawami: z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, z 23.01.2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, przy czym uwzględniono też zmiany innych przepisów wprowadzone tą ustawą, z 11.09.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. z 9.08.2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, z 19.07.2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, z 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. W komentarzu przedstawiono również regulacje dotyczące wprowadzenia pakietu dla firm w ramach tarczy antykryzysowej, w tym rozwiązań w zakresie: przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30.06.2020 r.; uelastyczniania zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających organom publicznym; wprowadzenia ułatwień ustawowych w procedurze podejmowania decyzji o odroczeniu płatności lub umorzeniu czynszów najmu i dzierżawy przez okres, w którym z uwagi na epidemię przedsiębiorcy nie mogą wykonywać działalności gospodarczej. Odniesiono się również do problematyki gruntów warszawskich i przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu, zarówno dokonywanych na wniosek, jak i z mocy prawa na podstawie pierwotnych i zmienianych przepisów ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139). Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), a także dla osób, które z innych powodów zajmują się zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami lub stykają się z tymi dziedzinami.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj