ebook Umowy w obrocie gospodarczym - Andrzej Koch,Jacek Napierała,Adam Olejniczak,Tomasz Sójka,Rafał Sikorski,Jarosław Grykiel,Maciej Gutowski,Tomasz Sokołowski,Aurelia Nowicka,Andrzej Janiak,Marcin Orlicki,Jakub Pokrzywniak,Feliks Zedler

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym, wyd. 5 to podręcznik przybliżający zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca, mają duże znaczenie w praktyce. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych typów umów, w tym: umowy o roboty budowlane, umowy agencyjnej, umowy przewozu rzeczy, umowy komisu, umowy spedycji, umowy ubezpieczenia, umowy składu, gwarancji bankowej. W opracowaniu analizie poddano zarówno normy materialnego i kolizyjnego prawa umów, jak i normy regulujące jurysdykcję sądów polskich oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce. Piąte wydanie podręcznika zawiera dwa nowe rozdziały. Pierwszy poświęcony jest instytucji rachunku bankowego, w drugim omówiono zagadnienia związane z umową o rejestrację domeny internetowej, w tym reguły ustalane przez NASK, przyjmujące postać wzorca umów – zwanego aktualnie Regulaminem nazw domeny .pl. Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adresaci: Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj