ebook Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym - Paulina Gwoździewicz-Matan

Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym

Książka przedstawia cywilnoprawne aspekty związane z udostępnianiem muzealiów w celach wystawienniczych. Autorka dokonuje analizy stosunku zobowiązaniowego, na podstawie którego muzea udostępniają swe zbiory innym podmiotom w celu ich zaprezentowania na wystawie. Omówiono m.in. takie zagadnienia jak: charakter prawny umowy użyczenia muzealiów, prawa i obowiązki stron tej umowy, odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kwestie naruszeń majątkowych i osobistych praw twórcy w czasie prezentowania dzieł na wystawie, problem ubezpieczeń i gwarancji państwowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj