ebook Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim - Krzysztof Wesołowski,Daniel Dąbrowski,Konrad Garnowski,Dorota Ambrożuk

Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim

W opracowaniu szczegółowo omówiono zagadnienia odnoszące się do miejsca, metody i treści regulacji umowy przewozu w prawie krajowym oraz do sposobu określenia relacji pomiędzy regulacją krajową a aktami prawa międzynarodowego i unijnego. Przedmiotem poszczególnych rozdziałów są problemy dotyczące m.in.: istoty umowy przewozu osób, jej zawarcia oraz wykonania, przewozu przesyłek bagażowych, odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób i ustalenia wysokości odszkodowania, istoty umowy przewozu rzeczy, jej zawarcia oraz wykonania, odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek oraz dochodzenia roszczeń z umowy przewozu. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, menedżerów wszystkich szczebli, pracowników firm przewozowych, spedycyjnych, zakładów ubezpieczeń oraz nadawców i odbiorców przesyłek.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj